Nieuws

StrongerBrussels

#StrongerBrussels
200.000 euro voor projecten die samenleven in Brussel versterken

Op initiatief van Collegelid Bianca Debaets investeert het VGC-College dit jaar nog 200.000 euro in diverse Brusselse projecten die onder de noemer #StrongerBrussels het samenleven in de stad versterken. De geselecteerde projecten richten zich expliciet op jongeren en het leren kennen van de ander. Een grootstad als Brussel heeft cohesie nodig. #StrongerBrussels maakt onze stad sterker.

De projectoproep #StrongerBrussels kon bij het brede Brusselse middenveld op heel wat enthousiasme rekenen. Uit de talrijk ingediende voorstellen selecteerde het VGC-College 8 projecten. In totaal ontvangen de initiatiefnemers 200.000 euro. De subsidie loopt één jaar.

Brussel is een multiculturele en tolerante stad. De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben echter aangetoond dat ons Brusselse model onder druk kan komen te staan. Daarom moeten we blijven werken aan een gemeenschappelijk verhaal. Dat begint bij ‘de ander’ te leren kennen”, vertelt VGC-Collegelid bevoegd voor Diversiteit Bianca Debaets. “Met #StrongerBrussels willen we letterlijk ons Brussels samenlevingsmodel versterken. De projecten die we daartoe ondersteunen dragen op hun manier bij aan de versterking van de sociale cohesie op lokaal niveau. Ik geloof dat de overheid hierin een faciliterende rol moet vervullen door verenigingen die werken rond interculturele en intergenerationele dialoog actief te ondersteunen”.

 

De lijst van geselecteerde projecten:

Democratische dialoog in Brussel (DesidErasmus vzw)
Dialoogcoaches worden uitgestuurd naar Brusselse scholen wanneer daar de dialoog vanwege cultureel-religieuze redenen vastloopt. De dialoogcoaches zullen door het aanbrengen van dialoogtechnieken, kennis van de ander en een positieve houding het gesprek opnieuw op gang brengen. We willen de scholen ook voldoende uitrusten om in de toekomst zelf op een constructieve manier om te gaan met meningsverschillen. De opgedane kennis en ervaring zal beschikbaar worden gesteld van de lerarenopleidingen om de leraar van de toekomst beter voor te bereiden op een job in Brussel.

Buurten doen bewegen (kwb Regio Brussel)
Aan de hand van een pop-up Buurtbox willen we minstens 15 buurten in beweging krijgen en doen nadenken over hun eigen buurt. We zetten de buurtbewoners ook aan om de ideeën om te zetten in concrete projecten. De bedoeling is om samen tot kleine buurtgebonden projecten te komen die engagement vereisen van de buurtbewoners om hun eigen leefomgeving beter te leren kennen en te verbeteren.

Hoe werkte het vroeger? (Lokaal Dienstencentrum De Kaai)
Samen met Maks vzw willen we minstens 5 werkzoekende jongeren een senior-coach uit het Lokaal Dienstencentrum toewijzen. De bedoeling is dat de jongeren ontdekken hoe het hier vroeger in Brussel in zijn werk ging. Hoe hebben de ouderen zich uit de slag getrokken op de arbeidsmarkt toen zij jonger waren? Bedoeling is een dialoog op gang te brengen waarvan de resultaten zichtbaar zullen worden in de vorm van digital stories.

Diversi-Date (Odisee vzw)
Een honderdtal jongeren uit 5 TSO worden uitgenodigd op een dag waarop ze samen kunnen nadenken over identiteit  en diversiteit. De jongeren staan onder begeleiding van studenten uit het tweede jaar Gezinswetenschappen. Volwassenen en experts zijn beschikbaar. Maar het is de bedoeling dat de jongeren zelf de invulling van de dag bepalen. Op basis van de ervaringen wordt nadien een Diversi-Date draaiboek opgemaakt, een inspirerende praktijkgids om jongeren met elkaar in dialoog te laten gaan.

Uit de doeken (Ardaps vzw)
De senioren van Neder-Over-Heembeek ontwikkelen samen met vrouwen van Afrikaanse origine uit de buurt een expo rond stoffen met een betekenis. De Afrikaanse doek met al zijn mogelijkheden en betekenissen staat centraal. De bedoeling is om senioren te laten kennismaken met andere culturen.

Interface (Axcent vzw)
Interface is een maandelijkse bijeenkomst van jongeren tussen 14-25 jaar. Elke samenkomst bevat een informeel luik en een educatief luik. De bedoeling is om met een groep jongeren een traject af te leggen rond levensbeschouwingen. Verschillende gemeenschappen zullen worden aangezocht om met informele en educatieve momenten.

Cinemaximiliaan Brussel (Cinemaximiliaan)
We willen nieuwkomers op een laagdrempelige manier in contact brengen met cinema en kunst. Dat kan gaan van pop-up cinema bij mensen thuis over bezoeken van dansvoorstellingen tot filmvertoningen in asielcentra. Cinemaximiliaan geeft op die manier nieuwkomers de kans om ons hun cultuur te laten kennen en vice versa.

Boekfood City (Cultureghem)
Culturgehem wil twee bestaande etnisch-culturele minderheidsgroepen die zij nu al begeleiden met elkaar in contact brengen en een dialoog opstarten. Het gaat om een groep van een twintigtal Romakinderen enerzijds en een lokale oudergroep met vooral een Marokkaanse achtergrond. Wekelijks zou een voetbal- en vertelatelier plaatsvinden, in samenwerking met de bibliotheek van Anderlecht en Buurtsport.

 

 Datum: 01/08/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC