Nieuws

30.000 mensen met een handicap kunnen dankzij persoonsvolgende financiering eigen ondersteuning organiseren

 

Ruim 30.000 meerderjarigen met een handicap zetten vanaf januari 2017 de langverwachte stap naar de persoonsvolgende financiering. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal hen dan een persoonsvolgend budget uitbetalen. Zowel zij die vandaag al ondersteuning krijgen als nieuwe instromers krijgen daarmee zelf het geld in handen om hun ondersteuning en zorg te organiseren. Doel is dat ze duidelijk zeggenschap krijgen over de eigen ondersteuning, over de eigen kwaliteit van leven. Goede keuzes maken is echter niet alleen een vrijheid, het is ook een verantwoordelijkheid.  Daarom is een arsenaal aan informatie-  en bijstandsmogelijkheden ontwikkeld, om het maken van die keuzes  en het beheren van het ondersteuningsbudget op een goed geïnformeerde basis mogelijk te maken voor iedereen. Mensen hoeven niet alleen te staan.

Het VAPH heeft zo breed mogelijk ingezet op het goed informeren en ondersteunen. Zo zijn er informatieve filmpjes en brochures, worden er informatiesessies in alle provincies georganiseerd en is er, meer uitgebreid, de website vaph.be. Via haar portaal mijnvaph.be zullen mensen met een handicap hun budget en ondersteuning eenvoudig kunnen opvolgen.

Daarnaast kan wie dat wenst beroep doen op bijstandsorganisaties. Zij maken hun cliënten op een onafhankelijke manier wegwijs, kunnen mee verkennen welke ondersteuningsmogelijkheden best passen of hen ook bijstaan in het onderhandelen van contracten of het beheer van het budget. Het VAPH heeft nu al drie bijstandsorganisaties erkend: Absoluut vzw, alin vzw en Onafhankelijk Leven. Het kunnen er maximaal vijf worden. Zij zullen elke budgethouder die dat wenst op een onafhankelijke manier wegwijs maken in de diverse mogelijkheden, bijstaan bij het afsluiten van contracten of het beheer van het budget.

Vlaanderen geeft er invulling mee aan de doelstelling van de VN-conventie voor personen met een handicap en meer bepaald het artikel 19 die dit principe van zelfregie voorop stelt en het art. 28, dat stelt dat er voldoende bijstand voorzien moet worden voor mensen met een handicap in het beheer van hun budget.

Enkele quotes:

‘In het begin zag ik het bos niet door de bomen, met al die papieren, die contracten en de te betalen facturen. Gelukkig kon ik terecht bij mijn coach, die me hierin hielp en vooral ook leerde hoe ik samen met mijn partner zoveel mogelijk zelf kon doen en hoe ik me hierin kon organiseren. Na een jaar nu, slaag ik erin zelf mijn kostenstaten te maken. Ben ik onzeker en twijfel ik over iets, dan bel ik gewoon naar de helpdesk of stuur ik mijn kostenstaat even ter nazicht door. Stilletjes aan valt alles op zijn plooi, en dit dank zij de goede start die ik kon maken, samen met mijn coach.’

Of:

‘Momenteel heb ik een assistent in dienst via een interim kantoor, zodra ik hem beter heb leren kennen en zeker ben dat het 200% klikt weet ik dat ik kan overstappen naar een sociaal secretariaat.’

Of nog:

‘Zonder een bijstandsorganisatie had ik mijn dagopvang behouden en gewoon wat aangevuld met extra assistentie in het weekend. Gewoon door te zeggen dat dit perfect mogelijk was, maar dat we ook gerust mochten dromen los van de huidige ondersteuning, hebben we de stap gezet naar een combinatie van een assistent via interim, een zorgboer en drie dagen dagopvang. Op dit moment hebben we nu echt de ondersteuning waar we van gedroomd hebben. ‘

ACHTERGRONDINFORMATIE

Een persoonsvolgend budget: wat is het?

Een persoonsvolgend budget is, zoals het woord aangeeft, een budget op maat, waarmee de ondersteuning en zorg kan betaald worden die iemand met een door het VAPH erkende handicap nodig heeft. Het is dus geen inkomen. Om de nodige zorg en ondersteuning te kunnen betalen moeten er contracten worden afgesloten met de ondersteuning(s)- en zorgaanbieder(s) waarvoor iemand kiest. Dat kunnen vergunde zorgaanbieders zijn, maar even goed niet vergunde… Of met andere woorden: het budget kan veel breder worden ingezet dan enkel bij de vergunde zorgaanbieders. Combineren van verschillende soorten van ondersteuning en zorg wordt verder nog meer flexibel dan voor wie vandaag al een persoonlijk assistentiebudget of zorg bij een voorziening heeft. Keuze is mogelijk om het budget cash of onder vorm van vouchers te ontvangen. Vouchers kunnen enkel worden ingezet bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het cash budget kan breed worden gebruikt, ook bij aanbieders die niet door het VAPH vergund zijn. Denk aan bv. een individuele begeleider, een vrijwilligersorganisatie, gezinszorg of poetshulp. Het kan gecombineerd worden met de federale tegemoetkomingen zoals het vervangingsinkomen of de integratiepremie.

Zelf doen: wat biedt het VAPH?

Het VAPH biedt heel wat instrumenten en informatie aan: dat gaat van heldere filmpjes - die in een minuut de essentie weergeven van wat je moet weten-, over brochures tot uitgebreide informatie via de website. Een echt werkinstrument wordt het portaal ‘mijnvaph.be’. Dat wordt nu nog verder verfijnd en gebruiksvriendelijk gemaakt, mee op basis van de ervaringen van gebruikers. Zo zullen mensen er zelf makkelijk (de stand van) hun budget, hun contracten, briefwisseling, aanvragen en goedkeuringen eenvoudig kunnen beheren. Dat systeem zal volledig operationeel zijn tegen januari 2017.

Bijstandsorganisaties

Bij de bijstandsorganisaties kan je al terecht voor advies via telefoon of via e-mail. Ze organiseren ook informatiesessies. Op dat alles kan je beroep mits je lid bent. Meer intensieve, één-op-één begeleiding is ook mogelijk. Dat gebeurt dan tegen een vergoeding, waarvoor het persoonsvolgend budget mag worden ingezet, onder vorm van cash of als voucher. De startende budgethouder wordt dan individueel bijgestaan bij het activeren van bv. zijn cash budget of het inzetten van zijn voucher. Kijken hoe een budget concreet in de praktijk kan worden omgezet, opvolgen van je budget, onderhandelen van je contract(en): het kan allemaal. Hiervoor voorziet het VAPH dat je van bij de start al een starterspakket Persoonsvolgend Budget kan aanspreken. Zo’n starterspakket laat toe om in een 4-tal sessies de start voor te bereiden samen met een bijstandsorganisatie.

De bijstandsorganisaties zijn er niet alleen voor wie voor het eerste een persoonsvolgend budget krijgt. Al wie nu al in de zorg zit en in 2017 de overstap maakt, kan er beroep op doen. Zij zullen vanaf 2017 de keuze kunnen maken om de ondersteuning die ze nu al hebben aan te houden, of te bekijken hoe ze die eigenlijk veranderd willen zien. De bijstandsorganisaties kunnen hen hier dan de nodige informatie bezorgen en met hen op zoek gaan naar de welke mogelijkheden er zijn. Belangrijk is dat iedereen aan de hand van een persoonsvolgend budget zijn ondersteuning kan afstemmen op wat hij echt nodig acht en dat die keuze nauw aansluit bij wat hij wenst. Daarbij kan dan ook in afstemming met de specifieke keuzes verder uitgemaakt worden of de ondersteuning het best kan worden geregeld via of cash, of voucher, en/of via cash én voucher. Wanneer personen binnen persoonsvolgende financiering kiezen om een deel van hun ondersteuning via cash te beheren, dan moeten de gemaakte kosten verantwoord worden. Ook daar staan de mensen met een handicap niet alleen voor. Zij kunnen hen hierin laten begeleiden of adviseren door de bijstandsorganisaties.

Van bijstandsorganisaties wordt verwacht dat ze professioneel en onafhankelijk zijn en ervaring hebben op het terrein. Dat is belangrijk om weten voor de budgethouder, wanneer hij op hen beroep doet om de match te maken tussen zijn specifieke nood aan invulling, zijn budgettaire grens en bij het verkennen van de diverse mogelijkheden. Daarom vergunt en subsidieert het VAPH hen: ze werken binnen een duidelijk wettelijk kader.

Het werken met een bijstandsorganisatie is niet verplicht en dus totaal vrijblijvend. Wie zelf zijn weg vindt, kan gewoon zelf aan de slag. Bij twijfel of als iemand zeker wil zijn dat alle mogelijkheden en uitdagingen op een onderbouwde manier tegenover elkaar worden bekeken, dan kan die bij hen terecht voor advies.

Belangrijk is dat mensen met een handicap weten dat ze als budgethouder in deze verandering naar persoonsvolgende financiering niet alleen hoeven te staan. En dat, wanneer ze niets wensen te veranderen aan hun huidige ondersteuning, dat ook kan.

Waar staan we hiermee internationaal?

Met deze stap geeft Vlaanderen uitvoering aan de Conventie van de Verenigde Naties, die onder meer stelt dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven moeten krijgen (art. 19). Een eigen budget om iemands zorg en ondersteuning te bekostigen is daartoe fundamenteel. De Verenigde Naties stellen ook dat mensen met een handicap, als ze dat wensen, bij het beheer van hun ondersteuning op de nodige bijstand moeten kunnen rekenen (art. 28). Ook daar is werk van gemaakt, met de oprichting van nu al drie bijstandsorganisaties. Vorige week is de oproep gelanceerd voor bijkomende kandidaturen. In het totaal kunnen maximum vijf bijstandsorganisaties erkend worden.

Mediacontacten (ook te contacteren i.v.m. de getuigen):

VAPH: Karina De Beule                          0475/480598        www.vaph.be

Absoluut: Lien van de Wiel                   0478/ 817955       www.absoluutvzw.be

alin vzw: Caroline Callens                      0479/327520       www.alin-vzw.be

Onafhankelijk leven: Kim Vercruysse  0472/411834        www.onafhankelijkleven.be

Andere animatiefilmpjes VAPH

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Persoonsvolgende financiering

Een persoonsvolgend budget aanvragen

 

 Datum: 18/10/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC