header
 

Nieuwsbrief nr. 28

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

mei 2011               

 
 
 


BWR Nieuws

 

Laatste nieuws

De BWR zoekt een directeur

De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) zoekt een directeur.
Meer informatie over deze vacature vindt u hier
 

BWR tijdelijk moeilijk bereikbaar wegens verhuis

De BWR verhuist op vrijdag 27/5 en maandag 30/5. Daardoor is onze organisatie op deze dagen niet bereikbaar via vaste telefoon of email.

Voor dringende zaken kan u dan terecht op ons tijdelijk nummer 0495.81.34.23.

Mogelijk ondervindt ook ons mailverkeer wat hinder. Gelieve daarom uw mailberichten na 31/5 (opnieuw) te versturen.

Hopelijk verloopt vanaf dinsdag 31/5 weer alles normaal …
Hartelijk dank voor uw begrip.

Welkom op ons nieuw adres: Lakensestraat 76, bus 3 – 1000 Brussel
 


Vormingen

Geslaagde denkmiddag over mindfocus!

Zin in meer!

Heel fijne ervaring.

Dit waren een paar reacties op onze tweede denkmiddag op 28 april 2011. Verdere reacties en een verslagje leest u hier.

“Goed op een rijtje gezet” (over Ief)

Ter inleiding zette Ief Barbier – filosoof en zelfstandig therapeut – enkele maatschappelijke tendensen nog eens helder op een rijtje. De hulpverlener ervaart gevolgen van de versnelling van de maatschappij, responsabilisering, managerialisme en schaalvergroting. De essentie zit volgens Ief in het zijn (= esse in het Latijn) en niet in het ‘hebben’ zoals in de westerse samenleving. De verzakelijking zorgt er volgens hem mee voor dat we de juiste focus verliezen. De relatie met de cliënt zou terug centraal moeten staan. Zijn integrale tekst vindt u hier.

“Juiste analyse” (over Kris)

Kris Raemdonck van Vrienden van het Huizeke getuigde vervolgens over haar eigen zoektocht naar de essentie in de hulpverlening. Toen ze door schaalvergroting tot coördinatrice werd gebombardeerd, ervaarde ze een conflict in zichzelf. De sector kampt immers met een verschuiving naar het hoofd, het bevatten. Het onbevattelijke van de relatie wordt ontkend. Dit doet volgens Kris onrecht aan de hulpverlening. Om met dit conflict om te gaan deed ze een beroep op mindfocus. Ze ontdekte dat ze meer kalmte en energie won om het verzet te kunnen aangaan. Ze kon beter haar grenzen en doelen bepalen. Haar getuigenis vindt u hier.

“Prima, kernachtig” (over David)

Dr. David Dewulf – de oprichter van het Instituut voor Aandacht & Mindfulness – begon met een vraag aan het publiek: “Wie heeft er zich de laatste week niet gehaast gevoeld?” Slechts een paar vingers gingen de lucht in. We zijn maar al te vaak gefocust op wat we nog meer willen in plaats van wat er nu is. Nochtans verandert deze onrust die we vaak ervaren niets aan de situatie. We maken het voor onszelf moeilijker. Mindfocus helpt ons om onze gevoelens beter te herkennen en een plaats te geven. Als we onszelf beter kennen, kunnen we ook beter bemerken welke reacties voortkomen uit onze eigen projectie. Waar eindigt mijn verhaal en begint dat van de ander? Door af te stappen van ons eigen verhaal kunnen we beter luisteren en in relatie treden.

Onze instinctieve ‘flight or fight’ reactie was evolutionair ooit nuttig, maar zorgt nu vaker voor hinder dan dat we er iets mee zijn. We reageren ons dikwijls af op anderen, wat zorgt voor een escalatie van negatieve gevoelens. Mindfocus traint ons om deze onbewuste reacties gemakkelijker te herkennen en om te buigen, en biedt zo de mogelijkheid om een respectvol en bewust antwoord te geven op moeilijke situaties.

“Goed onderbouwd” (over Katleen)

Katleen Van der Gucht van hetzelfde instituut focuste meer op de wetenschappelijke onderbouwing van mindfocus. De effecten van mindfocus werden al in verschillende studies gemeten. Onderzoek toont veranderingen aan op verschillende gebieden:
•Tijdelijke veranderingen in de hersengolven die wijzen op ontspanning
•Tijdelijke veranderingen in de activiteit in hersenregio’s die te maken hebben met aandachtsprocessen
•Blijvende toename van doorbloeding en weefseldichtheid in hersengebieden die te maken hebben met aandacht en emoties.
•Verbetering van de cognitieve functies en vermindering van achteruitgang bij het ouder worden
•Vermindering van activiteit en dichtheid in de amygdala; stress daalt
•Verbetering van de perceptie, verkleining van ‘attentional blink’
•Minder nood aan slaap

Vervolgens zoemde ze specifiek in op de gevolgen van mindfocus op zowel hulpverleners als cliënten. Een studie bij huisartsen toonde aan dat een mindfocus programma voor verbeteringen zorgde in algemeen welzijn en empathie. Een ander onderzoek bij hulpverleners concludeerde dat een tweedaagse workshop mindfocus meer impact had op het voorkomen van burn-out dan structurele hervormingen zoals vermindering van de werkdruk. Psychotherapeuten die mindfocus hadden gevolgd kregen van hun cliënten hogere evaluatie-scores, en deze cliënten vertoonden ook een sterkere vermindering van de symptomen. Omgekeerd kan training bij hulpbehoevenden zelf ook positieve effecten teweegbrengen, zoals blijkt uit een Canadese pilootstudie bij ‘zwaar economisch benadeelde’ personen. De deelnemers vertoonden achteraf meer zelfvertrouwen en welbevinden.

In Brussel starten organisaties ook met een onderzoek naar de effecten van mindfocus op personen die in armoede leven. CAW Archipel, het Instituut Aandacht & Mindfulness, K.U.Leuven, Samenlevingsopbouw Brussel en BWR werken hier rond samen. Voor meer informatie kan u terecht bij ingeborg.winters@bwr.be of kris.raemdonck@archipel.be.

Als u na dit verslagje of na de denkmiddag zelf een infosessie of training mindfocus op het werk wilt organiseren, kan u contact opnemen met:
•Kris Raemdonck (kris.raemdonck@archipel.be). Ze organiseert mindfulnesstrainingen voor de medewerkers van CAW Archipel en voor mensen met een laag inkomen.
•David Dewulf van het Instituut voor Aandacht & Mindfulness (info@aandacht.be, www.aandacht.be). David en zijn collega’s organiseren diverse workshops en trainingen mindfulness.
 

Introductiedag: 'Werken aan werkloosheid: uitdagingen en kansengroepen.'

Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken. In de voormiddag concentreren we ons eerst op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel. Vervolgens focussen we op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. In de namiddag bezoeken we enkele organisaties die rond dit thema met specifieke doelgroepen werken.
Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up to date info te ontvangen.
Deze introductiedag zal plaatsvinden op 8 november 2011.
Een introductiedag loopt telkens van ca. 9u30 tot 16u30.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
 

Denkmiddag 'Verzakelijking in de organisatie van de zorg: de zin en onzin van schaalvergroting?'

Ook organisatorisch gaat de zorgsector meer het model overnemen van de bedrijfswereld. Overheden willen de ‘wildgroei’ tegengaan en geven de impuls om meer naar overkoepelende structuren te gaan. Fusies kunnen anderzijds ook ontstaan vanuit het werkveld zelf als overlevingsstrategie.

De vraag blijft:
-Wat is de ideale grootte van een organisatie?
-Schaalvergroting kan kostenbesparend werken, maar wat zijn de mogelijke nadelen?

Ook in Brussel wordt het werkveld met deze spanning geconfronteerd. In deze denkmiddag willen we reflecteren over alle positieve en negatieve aspecten van deze tendens.

Programma:

 • 9u30 - 10u: inleiding en organisatiemodellen (door Koen Kinsbergen)
 • 10u - 11u15: impact van schaalvergroting op werknemers en cliënten (door Jan Van Raes en Koen Hermans)
 • 11u15 - 11u30: pauze
 • 11u30 - 12u45: interactief panelgesprek (met Julienne Wyns, Ghislain Verstraete en Hans De Vliegher)
 • 12u45 - 14u: broodjeslunch met mogelijkheid om na te praten


Sprekers:

Koen Kinsbergen is verankerd in zowel de profit als de non-profit wereld. Zo is hij vennoot en oprichten van Cornet & Kinsbergen, en directeur water bij Applus RTD. Hier ontwikkelde hij mee het multi dimensional organisation model. Ook is hij voorzitter van vrouwenhuis Christelijke Vereniging Welzijnszorg en van Protestants Sociaal Centrum te Antwerpen, en oprichten en penningmeester van CAW De Terp. Op deze denkmiddag bekijkt hij verschillende organisatiemodellen en past hij ze toe op de zorg- en welzijnssector. Hij gaat dieper in op de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om bovenstaand model te kunnen toepassen.

Jan Van Raes is personeelsdirecteur van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg. Hij promoveerde in 2007 tot doctor in de psychologische wetenschappen aan de KULeuven met het proefschrift: ‘Fusies en de illusie van de Quick Fix’. In 2009 verscheen van zijn hand het boek: ‘Het recept voor een succesvolle fusie’. Zijn focus ligt op percepties van de medewerkers binnen fuserende organisaties en de wijze waarop men hiermee best omgaat.

Koen Hermans is projectleider welzijn en armoede bij LUCAS, een centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de K.U.Leuven. Hij voert vooral onderzoek uit naar zorginnovatie, kwaliteitszorg en effectiviteit. Op deze denkmiddag focust hij zich op de impact van schaalvergroting op de kwaliteit van zorg naar cliënten toe.

Ghislain Verstraete is coördinator van het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI) van de Universiteit Gent. Verder is hij als zaakvoerder van ACSIM – een adviescentrum voor sociaal en intercultureel management – nauw betrokken bij reorganisaties. Zo heeft hij de fusie die geleid heeft tot CAW De Terp in Antwerpen mee begeleid.

Julienne Wyns is de directrice van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Zij spreekt vanuit haar ervaring met de fusies binnen het CGG.

Hans De Vliegher is algemeen coördinator van de vzw De Patio, een fusie van 6 - en vanaf 2012 7 - kleinschalige voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg. Ook is hij reeds 12 jaar voorzitter van de vzw Jongerenbegeleiding-informant. In deze hoedanigheden is hij begaan met netwerken en samenwerkingsverbanden als noodzakelijk instrument voor betere hulpverlening.

Moderator: Guy Tegenbos van De Standaard.

Locatie:
Lakensestraat 76, 1000 Brussel.


Praktisch:
Deze denkmiddag zal plaatshebben op 23 juni 2011.
Een denkmiddag loopt telkens ongeveer van ­9u30 tot 14 uur. Dit omvat de lezing zelf en een broodjeslunch met de mogelijkheid om na te praten.
De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank. Het is voordelig om de drie middagen van 2011 te volgen; dan is de totale kostprijs € 35 per persoon en € 20 voor leden.
Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be.
 

Introductiedag: 'Als het snel moet gaan...'

In elke dienst heeft men te maken met crisis. Een uithuiszetting, een mishandelde vrouw die weg wil van huis, een alcoholverslaafde die in crisis gaat, een ouder die plots wordt opgenomen in het ziekenhuis en geen opvang heeft voor de tweeling… Soms is men het gewoon om met dergelijke noodsituaties om te gaan, maar wat als dit niet het geval is? Tijdens deze introductiedag, op 14 juni 2011, willen we een aantal kapstokken meegeven over omgaan met crisis. Als het snel moet gaan, is het altijd handig om een aantal tips bij de hand te hebben. We zullen niet over alle vormen van crisis kunnen spreken, maar zorgen ervoor dat op het einde van de dag zoveel mogelijk doelgroepen en thematieken aangehaald worden. De thematieken zijn opgedeeld in drie luikjes, namelijk huisvesting, gezondheid en kinderen/gezin.

Programma:
 • 9u: Onthaal bij Transit - Stephensonstraat 96, 1000 Brussel

 • 9u30: Voorstelling Dienst Huisvesting OCMW Brussel (Ptiseim Maroc)

 • 10u15: Voorstelling La Strada (Laurent Van Hoorebeke)

 • 10u45: Pauze

 • 11u: Rondleiding en voorstelling Transit (Stéphanie Callens & Kris Meurant)

 • 11u45: Vertrek naar kliniek Sint-Jan

 • 12u45: Voorstelling open hospitalisatie psychiatrie Sint-Jan (Joost Rademaekers) & broodjeslunch

 • 13u45: Rondleiding en voorstelling huisartsenwachtpost Terranova (dr. Erik Loosen)

 • 14u15: Vertrek naar CAW Mozaïek

 • 14u30: Voorstelling Crisismeldpunt Integrale Jeugdhulp (Veerle Maes)

 • 15u: Voorstelling crisisopvangcentrum van Centrum Jonge Kind (Valérie Coppy)

 • 15u30: Voorstelling Kinderdienst

 • 15u50: Voorstelling vertrouwenscentrum kindermishandeling (Johan Galle)

Einde voorzien om 16u20.

Inschrijven kan via dit formulier.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.
 

Introductiedag: 'Leven met een fysieke beperking in de hoofdstad.'

Wonen, pendelen naar het werk, op restaurant gaan… in de grootstad: voor personen met een fysieke beperking vormen deze activiteiten vaak een uitdaging. Verschillende spelers ondernemen acties om de sociale integratie van deze doelgroep te bevorderen. Op deze dag stellen we u het palet aan middelen voor waarop personen met een fysieke beperking een beroep kunnen doen om een autonoom leven uit te bouwen. De sprekers informeren u over de financiële tegemoetkomingen en hulpmiddelen en zetten Brusselse initiatieven in de kijker. Daarna gaan we Brussel in en kan u van dichtbij kennismaken met verschillende organisaties. We laten u ook ervaren wat het betekent om een fysieke beperking te hebben.

Programma

8u45 - 9u00
Onthaal

9u00 - 9u30
Getuigenis
Leven met een fysieke beperking in Brussel
Nadia Hadad – Ervaringsdeskundige

9u30 - 10u30
Algemeen kader rond fysieke beperking. De werking van Ado Icarus in Brussel.
Vormen van fysieke beperkingen. Tegemoetkomingen, hulpmiddelen en statuten.
Eddy Denayer – Ado Icarus

10u30 - 11u15
Brussels plan woonzorg
Projecten met bijzondere aandacht voor personen met een fysieke beperking
Herwig Teugels – Kenniscentrum Woonzorg

Om 11u15 vertrekken we samen naar de Brailleliga

Bezoek aan verschillende organisaties

1. Brailleliga – dienstverlening aan blinde en slechtziende personen
De werking van de Brailleliga wordt voorgesteld. Op het simulatieparcours kan u beleven wat het betekent blind of slechtziend te zijn.
Magda Van Waes – Brailleliga

12u30 – 13u30 Lunch

2. Thuis wonen met een fysieke beperking
We brengen een bezoek aan de kijkwoning van het ‘Kenniscentrum Woonzorg’. Zowel hulpmiddelen als ingrijpende veranderingen aan de woning worden er geïllustreerd. Het ‘Kenniscentrum Hulpmiddelen’ (KOC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, geeft ons verder uitleg over de soorten hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor men een tegemoetkoming kan krijgen.
Annemarie Deleyn – KOC
Gert Van Snick – Baita Home Assist


We eindigen de dag om 16u30.

Praktisch:
Datum: dinsdag 7 juni 2011, 8u45–16u30
Locatie: deze studiedag start bij de BWR, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Deelnameprijs: 20 euro (15 euro voor leden)
Inschrijven kan op dit formulier. Inschrijven kan tot maandag 30 mei 2011.

Voor meer informatie kan u terecht bij Chris Blockerije of An Rommel op het nummer 02/413.01.46.
 


Interculturalisering

Welzijnsbeurs

In september 2008 startte de BWR een gloednieuw project op. Het ging hierbij om een zeer experimenteel project dat focuste op de toegankelijkheid van het Nederlandstalig welzijnsaanbod en zich concretiseerde in de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk binnen de verschillende culturele gemeenschappen in Brussel.

Na 3 intensieve jaren van dit project Bruggenbouwer loopt het nu in zijn laatste fase en kent in augustus 2011 zijn afronding. In het kader van verankering en duplicatie van de Brusselse expertise, zullen de ervaringen en kennis opgebouwd rond dit project vervat worden in een praktijkhandboek ‘Methodiek Bruggenbouwers’. Dit praktijkhandboek zal in het najaar van 2011 verspreid worden via de verschillende kanalen.

Om dit project zinvol af te sluiten voorziet de BWR uiteraard ook een afsluitmoment op donderdag 16 juni 2011 van 12u tot 15u30 in Zinnema (Veeweidstraat 24-26, 1070 Brussel). Dit wordt geen traditionele receptie maar wel een heuse Welzijnsbeurs. Alle organisaties die meegewerkt hebben aan dit project worden uitgenodigd om een standje te komen bemannen. Onze ambassadeurs zullen op hun beurt hun netwerken/achterban uitnodigen op deze Welzijnsbeurs. Bedoeling is om op deze dag het bestaande aanbod voor te stellen aan het brede publiek onder de vorm van infostands.

Een bezoekje aan deze beurs is voor de bezoeker niet alleen een onderdompeling in de wereld van het welzijnsaanbod, maar ook een laagdrempelige manier om rechtstreeks kennis te maken met de verschillende diensten. Bovendien is het voor de verschillende organisaties een kans om hier in Brussel hun aanbod in direct contact en interactie met de (potentiele) hulpvrager bekend te maken.

Met andere woorden een zinvolle afsluiter in het kader van toegankelijkheid die een win-win situatie creëert voor beide partijen.


Voor meer informatie?
Fadma Bellaghmouch – fadma.bellaghmouch@bwr.be – 02/413.01.54

Pour plus d’informations?
Aissa Dmam aissa.dmam@bwr.be – 0489/511.990
 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Brudoc, de documentaire catalogus voor de welzijns- en gezondheidswerkers, staat online

Door de institutionele opdeling in België en de sterke toename aan welzijnsvoorzieningen in Brussel is het welzijnswerk complex. Hierdoor is de nood aan informatie bij de welzijnswerkers sterk gestegen maar vaak hebben ze niet de tijd om zich te documenteren.

Brudoc.be probeert een oplossing te bieden voor dit probleem. De site is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans, lijst meer dan 10.000 documenten op met betrekking tot de welzijns- en gezondheidssector en geeft toegang tot documenten die beschikbaar zijn op het internet.

Deze referentiesite voor (toekomstige) maatschappelijk werkers is een instrument dat bruikbaar is op verschillende momenten van hun beroeps- of studentenleven en in het dagelijks leven: bij de voorbereiding van themavergaderingen, het leiden van werkgroepen, praatgroepen, het opzetten van wijkprojecten, bij sollicitatiegesprekken, het afronden van dossiers omtrent een specifiek maatschappelijk probleem, enz.

Met Brudoc.be, website van het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie, kan documentatie over de welzijns- en gezondheidssector worden opgezocht: maatschappelijke hulp, hulpverlening voor gezinnen, jongeren, ouderen, personen met een handicap, justitieel welzijnswerk, thuislozenzorg, hulp aan mensen zonder wettig verblijf, armoede- en discriminatiebestrijding,gezondheidspromotie, geestelijke gezondheidszorg, huisvesting, sociale economie, socioprofessionele
inschakeling, thuiszorg, kinderopvang, enz.

Met behulp van deze bibliografische catalogus komt u te weten of het CMDC een bepaald document bezit en kunt u bovendien documenten die beschikbaar zijn op het internet, onmiddellijk consulteren.

Het surfen in Brudoc.be verloopt eenvoudig en intuïtief en is aangepast aan het courante gebruik van het web.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het CMDC elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur op 02/511.08.00.

Contactpersoon:
Yolanda Puttemans (02/639 60 21) of yputtemans@cmdc-cdcs.be
Katelijn Van Cauwenberge (02/639 60 20) of kvancauwenberge@cmdc-cdcs.be
CMDC-CDCS vzw
Louizalaan 183
1050 brussel
www.cmdc-cdcs.be - 02/511 08 00
 

Petitie voor behoud van OETC-onderwijsprojecten

Minister Smet heeft beslist om het meertalig bicultureel onderwijs (OETC) te Brussel stop te zetten. Als u niet akkoord gaat met de beslissing, onderteken dan de petitie van vzw Foyer op www.foyer.be , opgestart door misnoegde ouders.

Meer informatie over het meertalig bicultureel onderwijs vindt u ook op www.foyer.be


 


Publicaties

Thuislozenzorg. Ben je voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen ?

Puttend uit de expertise in opvang en begeleiding van thuislozen en het breed netwerk van de afgelopen 30 jaar, hebben de thuislozenwerkingen van het CAW Archipel te Brussel de koppen bij elkaar gestoken om te werken aan een basisvisie :Wat is nu eigenlijk die thuislozenzorg waar wij ons dagelijks voor inzetten? Wie is ons doelpubliek en wat betekent het om thuisloos te zijn ?

Het resultaat is een boekje met de titel “Thuislozenzorg. Ben je voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen?” De kern van de visie vatten we hieronder samen.

Onder thuisloosheid verstaan de meeste mensen het niet hebben van een woonst (=dakloosheid) maar het gebrek aan huisvesting is slechts een symptoom van thuisloosheid of beter gezegd een symptoom van thuisloos-zijn.

Thuisloos-zijn is namelijk geen statisch gegeven. Het is een circulair proces, gekenmerkt door gebeurtenissen tijdens de levensloop, waardoor mensen de verbinding met zichzelf, de andere en de samenleving verliezen. Het meest typerende voor deze gebeurtenissen is enerzijds het ontbreken of wegvallen van steunfiguren en anderzijds het niet kunnen voldoen aan belangrijke basisbehoeften (= een proces van ontankering). De basisbehoeften betekenen in deze context, naast een woonst, ook een familiaal en sociaal netwerk, een deelname aan de samenleving, een warm nest, goed onderwijs, een inkomen, een evenwichtige dagplanning, een gezonde leefomgeving, een goede gezondheid, een basiscomfort en een evenwichtig budget.

Als meerdere van bovengenoemde noden niet ingevuld geraken en steunfiguren er niet (meer) zijn, kan een persoon het vertrouwen verliezen in zichzelf, de andere en de samenleving en valt hij terug op overlevingsstrategieën die vervreemding verder in de hand werken. Symptomen van dit proces kunnen zijn: maatschappelijke uitsluiting, eenzaamheid, schulden, slechte gezondheid en/of hygiëne, overlast door onaangepast gedrag, werkloosheid, dakloosheid, verslavingsproblematiek, geweld, diefstal, ... Ook angsten en depressies zijn herkenbare symptomen van dit proces.

Deze elementen eenzijdig aanpakken is onvoldoende om een persoon uit die neerwaartse spiraal te halen. Hij is in zijn betrouwbaarheid geschonden en het wederzijdse vertrouwen is weg. Dit vraagt om een extra inspanning op een ander niveau. Een aanpak die leeft, één die durft in relatie gaan. De persoon is geraakt in zijn mens-zijn en het is daar waar we hem moeten ontmoeten. Zoeken naar wat er wel is, aanraken wat niet meer zichtbaar is en zorgen voor wat verdwenen is. Hiervoor is geen eensluidend antwoord, noch is het resultaat ervan meetbaar. Het is in de kwetsbaarheid van de persoon dat we naar antwoorden moeten zoeken en oplossingen vinden. Dit is thuislozenzorg, de basis om van te vertrekken en de garantie voor een antwoord op lange termijn.

Deze visie heeft consequenties. Het vraagt om een gedifferentieerd beleid dat zich toespitst op
ontmoeting en zorg. Probleemoplossend denken maakt plaats voor begrippen als verbinding, herankering en herstel van de geschonden betrouwbaarheid. Voldoende tijd, aandacht en ruimte worden voorwaarden om een gepast thuislozenbeleid te voeren. Enkel op die manier herstelt men het wederzijds vertrouwen, haalt men personen uit hun proces van thuisloos-zijn
en komt men tegemoet aan de groeipijnen van onze maatschappij.

Dit kan onder meer door:

 • Ontmoeting te organiseren door voldoende toegangspoorten te voorzien op een laagdrempelig niveau: onthaalhuizen, straathoekwerk, diensten voor begeleid wonen,…

   
 • Betrouwbaar te zijn door voldoende en betaalbare woningen te creëren, budgetvriendelijke energie en betaalbare gezondheidszorg te voorzien, de administratieve drempels te vereenvoudigen,…

   
 • Een eigen wettelijk kader te creëren dat thuislozenzorg als een aparte werkvorm erkent met voldoende middelen voor infrastructuur en personeel waar tijd is voor verbinding en herankering.


Kortom, dit vraagt om een beleid dat betrouwbaar genoeg is om op te vertrouwen!

Contactpersonen :
Hilde Snoeijs, CAW Archipel-Puerto, 02/219.42.52
Tom Van Vlierberghe, CAW Archipel-De Schutting, 02/512.54.34
Kris Raemdonck, CAW Archipel-Vrienden van het Huizeke, 02/513.28.46
Edwin Vanhollebeke, CAW Archipel-Albatros, 02/511.53.30

[Bron: perstekst CAW Archipel]
 


Activiteiten

Opendeurdag Brussel Onthaal vzw - Sociaal vertaalbureau

Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau, als Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldienst voor Nederlandstalige en tweetalige organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nodigt u uit op vrijdag 26 augustus 2011 vanaf 13u om kennis te maken met het sociaal tolken en vertalen in Brussel en met onze organisatie in het bijzonder.

Wat kunt u verwachten?
Wilt u graag weten hoe u met een sociaal tolk werkt?
Dan is de workshop daar een ideale gelegenheid voor.
Wenst u nader kennis te maken met telefoontolken, tolken ter plaatse, schriftelijk vertalen of onze eerstelijnspermanentie?
Graag geven onze medewerkers de nodige informatie en documentatie mee.
Kent u het vormingaanbod ‘hoe werken met een sociaal tolk?’ op de werkvloer?
Graag geeft de coördinator een woordje uitleg hierover.

Programma:

Van 13u tot 14u30 workshop “hoe werken met een sociaal tolk” – max. 25 deelnemers
Doorlopend van 13u tot 16u: infostandjes + video “de juiste tolk op de juiste plaats”


Gelieve u in te schrijven VOOR 12 augustus 2011 bij Vanessa De Tobel – 02/511.27.15 – svb.bo@skynet.be
 

Tabaksklap! Vormingsnamiddag door vzw Pigment i.s.m. Logo Brussel

In het leven van mensen in armoede neemt de sigaret vaak een centrale plaats in. Mannen en vrouwen met een lagere opleiding, een lager inkomen en een lager sociaaleconomisch niveau roken meer.
Uit onderzoek blijkt dat amper 3% van de rokers stopt zonder hulpmiddelen of ondersteuning.
Voor mensen in kansarmoede zijn er meer drempels dan voor de algemene bevolking om op zoek te gaan naar professionele hulp bij rookstop. Het gaat onder andere om sociale of financiële drempels en te hoge verwachtingen.
Daarom gingen vzw Pigment, Logo Brussel en het Tabaksontwenningscentrum Vrienden van Bordet op zoek naar een mogelijke oplossing: een aangepaste rookstopbegeleiding die mensen in armoede over de streep trekt om te stoppen met roken.
Het werd “Tabaksklap!”. Dit en nog meer ervaringen stellen ze voor op 16 juni 2011.

U vindt de uitnodiging in bijlage
 

Studiedagen

Studiedag Ben jij voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen?

CAW Archipel stelt zijn kijk op thuislozenzorg voor.

De uitnodiging vind je hier
 


Vacatures

 
Op de website www.bwr.be/vacatures.php kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be
 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Weliswaar publiceert dossier over interculturele zorg

maandag 11 april 2011

Weliswaar publiceert in zijn jongste editie een dossier over interculturele zorg. De bevolking verkleurt. De Vlaamse zorgsector maakt zich op voor de opvang van allochtone senioren en kent een toestroom van werknemers van vreemde origine.
 

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg

vrijdag 29 april 2011

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het nieuwe ontwerp van convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg. Het convenant geldt voor drie jaar, met ingangsdatum 1 januari 2011. De wijzigingen omvatten vooral wijzigingen in subsidiebedragen en het voorzien van zakgeld voor minderjarigen. Voor de realisatie van de opdrachten uit de overeenkomst met de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg kent de Vlaamse Regering voor 2011 een subsidie toe van in totaal 881.000 euro aan Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum vzw in Gent (185.000 euro); vzw Caritas Jeugd- en Kinderzorg in Antwerpen (192.000 euro); vzw Kinderdienst in Brussel (225.000 euro) en vzw Opvang in Gent (277.000 euro).
 

Centrum ter Preventie van Zelfmoord in Brussel

vrijdag 6 mei 2011

De Vlaamse Regering kent voor 2011 een subsidie toe van 178.000 euro aan het Centrum ter Preventie van Zelfmoord in Brussel, voor het aanbieden van laagdrempelige tele-hulp met de Zelfmoordlijn, het opsporen van risicogroepen via interactieve internettoepassingen en voor de algemene coördinatie van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Een deel van de subsidie is voorzien voor een verhoging van de eindejaarspremie, voor managementondersteuning en werkdrukvermindering.
 

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 1 april 2011

met o.a.

- interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over het sociaal isolement bij senioren in Brussel

- vraag van de heer Paul De Ridder aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor
Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de uitgaven voor welzijn
in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering
 

Verslag plenaire vergadering van 29 april 2011

met o.a.

- interpellatie van mevrouw Brigitte De Pauw tot de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, inzake de hervorming van de gemeenschapscentra

- vraag van mevrouw Elke Van den Brandt aan de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de toekomstige werking van de geïntegreerde wijkcentra

Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering
 
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41

 

footer