Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 32

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

December 2011               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Vorming

De bomen in het Brusselse tewerkstellingsbos

Op 8 november kwamen voor de vierde keer dit jaar een twintigtal welzijnswerkers naar een introductiedag van de BWR om hun kennis van het Brusselse welzijnsveld bij te spijkeren. Deze laatste dag stond in het teken van tewerkstelling en werkloosheid. De voormiddag schetste het Brusselse plaatje, waarna we in de namiddag concreter met een aantal diensten kennismaakten.

Klik hier voor het volledige verslag.

Personen met een handicap

Brussels Platform Armoede

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Hoger Instituut Gezinswetenschappen wint Emancipatieprijs Voem

De Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)heeft op 25 november 2011 haar jaarlijkse emancipatieprijs uitgereikt aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van HUB.

Klik hier om verder te gaan.

Ontwikkelingen binnen de Brusselse thuiszorg

Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) meldt twee belangrijke ontwikkelingen binnen de Brusselse thuiszorg.

1. Vanaf heden is het elektronisch zorgplan operationeel in Brussel!
2. Ze willen ook graag wijzen op 2 specifieke aspecten bij de organisatie van een multidisciplinair overleg.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bellissimo Brussel

Ziekenzorg CM stelt zijn initiatief Bellissimo voor. Dat is een telefoonproject bedoeld voor Brusselaars die omwille van ziekte, leeftijd of welke reden dan ook aan huis gebonden zijn. Eén of meerdere malen per week belt een vrijwilliger je op om te horen hoe het met je gaat, voor een babbel, een fijn gesprek.

Klik hier voor de flyer met meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden.

Hoorzitting

Publicaties

Verslag openbaar debat 'Thuisloos in Brussel'

Op 20 september 2011 werd door het Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel en La Strada een openbaar debat georganiseerd over Thuisloos in Brussel. Dit kwam er naar aanleiding van het thematische rapport in het Armoederapport 2010. Aan de voorbereiding en organisatie werkten eveneens de BWR, AMA, CAW Archipel-Albatros, Bico-federatie, Fami-Home en SMES-B mee.
Op dit debat werd een divers publiek uitgenodigd om na te denken over drie centrale themas:
  • Wonen en begeleiding
  • Samenwerking, overleg en communicatie
  • Ontoereikend aanbod voor specifieke doelgroepen
Het verslag dat u hier vindt bevat de voorstellen die uit de werkgroepen kwamen, de uiteenzetting van Minister Huytebroeck en de grote lijnen van het debat. De samenvatting van het debat is ook apart verkrijgbaar bij het Observatorium.

Vorming

Activiteiten

Zebra Crossing: kunstenparcours ism Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ZebrArt is een platform van gevluchte kunstenaars ondersteund door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Samen met het Masereelfonds, De Pianofabriek, Globe Aroma en KUNSTWERK[t] organiseren ze op 4 december 2011 een intiem kunstenparcours ‘Zebra Crossing’. Tijdens deze wandeling maakt het publiek kennis met het werk van verschillende gevluchte en niet-gevluchte schrijvers, muzikanten en andere kunstenaars.

Klik hier voor het volledige programma.

POVERart tentoonstelling en theater: 'Leven in een krabbenmand'

Zinnema en het Seniorencentrum presenteren:

Op 7 december 2011 kan je naar het theater 'LEVEN IN EEN KRABBENMAND' met Marleen Merckx. Daarnaast kan je ook naar de vernissage en een vertelmoment van POVERart.

Klik hier voor meer informatie.

Tentoonstelling: migranten in tijd en ruimte

Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, in samenwerking met Ouderenteam CGG Brussel, organiseren van 18 november 2011 tot 9 december 2011 de tentoonstelling 'Migranten in tijd en ruimte: culturen van ouder worden'.

Klik hier voor de flyer.

Concert: solidariteit met Chambéry

Sinds 2011 ontvangt Wijkhuis Chambéry geen middelen meer voor de algemene coördinatie. Ze kunnen dus uw steun goed gebruiken.
Op 9 december 2011 kan u naar een solidariteitsconcert Chantez La Vie met Anke Hintjens en Bernard Van Lent. Ze brengen strijd- en solidariteitsliederen van over heel de wereld.

Klik hier voor de flyer.

Play: bewegingstheater CAW Archipel-Hobo, De Markten en Daarkom

Van 21 tot en met 23 december 2011 kan je naar een toneelstuk over kwetsbaarheid die diverse lagen van de samenleving samenbrengt.

Klik hier voor de flyer.

Studiedagen

Colloquium \'Het prisma van de armoede\'

Oases heeft een nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2011, dat zal worden voorgesteld tijdens een colloquium op 6 december van 9 tot 13 uur.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: In relatie met autisme

Autisme Centraal organiseert op 9 december 2011 een studiedag voor al wie op de hoogte wilt blijven over de problematiek van autismespectrumstoornissen.

Klik hier voor het volledige programma.

Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie

Op 17 december vindt in Brussel de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaats. Hierop zullen preventiestrategieën besproken worden die de basis vormen van een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website, dan kan u de vacature sturen naar info@bwr.be.

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Plenaire vergadering van 14 november 2011

Met ontwerp van verordering tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012. Deel III: Ontwerp van verordering en tabellen.

Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering.

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin - zitting 23 november 2011

Inhoud:

Interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels over het gebrek aan door de Vlaamse Gemeenschap erkende rusthuizen, centra voor dagverzorging en kortverblijf, en serviceflats in Brussel en de maatregelen ter zake

Interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels over de door het institutionele akkoord voor de zesde staatshervorming aangekondigde overheveling van de kinderbijslag naar de GGC en de gevolgen hiervan voor de Brusselse Vlamingen

Interpellatie van mevrouw Annemie Maes tot mevrouw Brigitte Grouwels betreffende het vrijwilligerswerk in Brussel

Het integrale verslag vindt u op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 10 november 2011

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

In het kader van de erkenning van Dagcentra voor palliatieve verzorging vanaf 1 januari 2012 wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregelingen voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Het gaat om de toevoeging van een bijlage XV Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat uitvoering geeft aan artikel 3 van het wijzigingsdecreet over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Met de wijziging vermeld in dit artikel wordt een uitbreiding van de mogelijkheid tot prefinanciering in het kader van de VIPA-subsidiëring (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) naar de verzorgingsvoorzieningen en de voorzieningen voor personen met een handicap beoogd. De bepalingen van artikel 3 worden in werking gesteld op de datum van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een aantal besluiten over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Bedoeling is om alle besluiten van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden - met uitzondering van het besluit van de alternatieve financiering - aan te passen aan het wijzigingsdecreet van 12 februari 2010. Deze decreetswijziging beoogde op de eerste plaats het faciliteren van de subsidiëring van projecten in de sector van de persoonsgebonden aangelegenheden die onder de vorm van een publiek-private samenwerking worden opgezet en uitgevoerd en waarbij de voorziening niet noodzakelijk als bouwheer van het project optreedt.

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan haar besluit over aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het gaat onder meer om de erkenning van de mammografische eenheden als individuele aanbieders, de erkenning van de controleorganisaties als organisaties met terreinwerking, de typetoelating voor toestellen voor digitale mammografie, enkele overgangs- en opheffingsbepalingen en het draaiboek als instrument voor de organisaties van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel artikelen 17 en 23 van het decreet over het algemeen welzijnswerk. De decreetswijziging beoogt een nieuwe herstructurering van de sector algemeen welzijnswerk om te komen tot een sterker eerstelijns welzijnswerk in Vlaanderen. Met de wijziging van de twee artikelen krijgt de regering een ruime delegatie zowel op het vlak van de programmatie als op het nemen van overgangsmaatregelen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen bij de SAR voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, bij de SERV en daarna bij de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 18 november 2011

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de organisatie van kinderopvang van babys en peuters. Het decreet zal leiden tot een verregaande hervorming van het kinderopvanglandschap. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

In het kader van het protocolakkoord over de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen in haar besluit over de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg. Het gaat om een aantal terminologische aanpassingen en de toevoeging van een aantal bepalingen.

Het woonzorgdecreet bepaalt dat sinds 1 januari 2010 alle dagverzorgingscentra onderworpen zijn aan erkenning. De centra die zonder erkenning werken krijgen twee jaar de tijd om zich aan de erkenningsregeling te conformeren. Na 1 januari 2012 mag een niet-erkend dagverzorgingscentrum dus niet meer geëxploiteerd worden. Om te vermijden dat dagverzorgingscentra die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen en al jaren werken als niet-erkend dagverzorgingscentrum moeten sluiten, wil de Vlaamse Regering een regularisatieregeling uitwerken. Ze wijzigt daarvoor principieel bijlage IX bij het besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Na advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het decreet consolideert de Vlaamse zorgverzekering en maakt werk van twee nieuwe onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming: een systeem van maximumfactuur in de thuiszorg en een regeling voor de financiële ondersteuning van kinderen (premie voor het jonge kind). Er komt ook een nieuw intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, het Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming. Het agentschap komt in de plaats van het Vlaams Zorgfonds. Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen 02/413.01.42

 

footer