Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 33

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Januari 2012              

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Bestel nu al uw Brussels Zakboekje 2012!

Het Brussels Zakboekje bestaat nu al 30 jaar!

Het Brussels Zakboekje bevat ongeveer 2000 adressen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Het is onderverdeeld in verschillende themas zoals bijvoorbeeld Ouderen, Opleiding en tewerkstelling en Etnisch-culturele minderheden. Met het trefwoorden- en organisatieregister vindt u snel wat u zoekt.

Hoe kan ik dit bestellen?

Eind januari komt het Brussels Zakboekje 2012 uit. De inhoud ervan vindt u al hier. De gedrukte versie kan u nu al bestellen.

Klik hier om naar het bestelformulier te gaan.

Plechtige opening 't Lakenhuis

Vrijdag 9 december was het eindelijk zover: 't Lakenhuis werd officieel geopend. Ons nieuw adres op de Lakensestraat 76 huisvest allerlei organisaties die rond zorg of welzijn werken. Het laken kan dan gezien worden als symbool voor de zorg en bescherming. De huisgenoten van beneden naar boven zijn: Home-Info (met Brussels Meldpunt Ouderenmishandeling), Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Brussels Overleg Thuiszorg (BOT), Ado-Icarus, Mederi en Huis voor Gezondheid.

Voor die gelegenheid kwamen minister Brigitte Grouwels en minister Pascal Smet ook langs.

Minister Grouwels:Dit is weer eens een belangrijke dag voor het Nederlandstalig welzijns- en gezondheidslandschap in het Brusselse Gewest: de opening van een nieuwe site in het hartje van Brussel onder de gemeenschappelijke noemer ‘zorg’.

Minister Smet:Ik denk dat het verlangen om samen te werken tussen middenveldorganisaties, tastbaar gemaakt in dit huis, ook een aanzet moet zijn om de relaties tussen overheidsinitiatief en vrij initiatief sterker te definiëren, en de samenwerking tussen de verschillende overheden onderling.

Klik hier voor een filmpje over de opening.

Vorming

Personen met een handicap

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Chais'Art: tentoonstelling rolstoeltoegankelijkheid

In het metrostation Kruidtuin loopt nog tot 1 maart de bijzondere tentoonstelling ChaisArt. Pictogrammen voor rolstoelgebruikers werden hiervoor op een grappige manier herwerkt. De beelden geven stof tot nadenken en wekken verbazing op. Het doel is om zo de toegankelijkheid onder de aandacht te brengen.

Meer informatie vind je op de website van ChaisArt.

Bijna kwart Brusselaars heeft zwak sociaal netwerk

23% van de Brusselaars heeft een zwak sociaal netwerk. Dat is opmerkelijk hoger dan in Vlaanderen (12%). Het cijfer loopt bij laaggeschoolde Brusselaars zelfs op tot 42%.

Gregory Cremmerye van het Brussels Platform Armoede verklaart: “Hoger geschoolden ontwikkelen hun netwerk tijdens hun studies en op het werk. Laaggeschoolden hebben per definitie niet verder gestudeerd, en hebben eerder precaire jobs, als interim of in een ploegensysteem. Dan is netwerken opbouwen moeilijker. Bovendien is gratis vrije tijd zeldzaam.”

Klik hier voor het volledige artikel.

Containers voor daklozen met gezelschapsdier

Bij Ons / Chez Nous heeft 3 containers voor daklozen geïnstalleerd in de Stuiverstraat. In de containers kunnen daklozen terecht met hun hond. Dat is nieuw, want in de meeste opvangcentra zijn de viervoeters niet welkom. De containers zijn ook een signaal aan de overheid dat de traditionele winteropvang tekort schiet.

Klik hier voor het Humo interview met Bij Ons / Chez Nous.

Hoger verbruik aardgas bij budgetmeterklanten

Onlangs pakten verschillende kranten uit met cijfers die aantoonden dat budgetmeterklanten een hoger aardgasverbruik hebben dan reguliere klanten.

Klik hier voor de oorzaken volgens het Vlaams Netwerk Armoede.

Stad Antwerpen 'Ambassadeur van het Luisteren 2011'


In het kader van de campagne ‘Luisteren is een kunst’, een initiatief van de Kinder- en Jongerentelefoon, maakte kunstpaus Jan Hoet op 13 december 2011 de ‘ambassadeur van het luisteren – editie 2011’ bekend. Stad Antwerpen mag met de Oscar ‘EEN PLANEET DIE LUISTERT’ –ontworpen door Jan Fabre- naar huis.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe subsidiegids gelijke kansen

De cel Gelijke Kansen stelt de nieuwe subsidiegids voor projecten over gelijke kansen en diversiteit voor. De bedoeling van deze gids is u te helpen bij de opmaak en samenstelling van een subsidiedossier.

Deze gids kan u downloaden via hun website.

Klik hier voor meer informatie

Team Nachtzorg Brussel paraat

Het project Nachtzorg is een initiatief van verschillende thuiszorg verenigingen. Nachtzorg is vooral een ondersteuning voor mantelzorgers. Het biedt hen de kans om af en toe, sporadisch of soms een paar nachten per week, de zorg over te laten aan professionelen. Dit geeft hen even ademruimte.

Nochtans kennen te weinig mantelzorgers in Brussel deze dienst of doen ze vaak pas beroep op nachtzorg als het water hen aan de lippen staat. Het tijdig inroepen van hulp is echter de sleutel om het zelf, als mantelzorger, vol te houden.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuw: Informatieplatform La Strada (PILS)

Thuislozenorganisatie La Strada heeft het Informatieplatform PILS gelanceerd. Ze willen hiermee de communicatie tussen verschillende partners uit de thuislozenzorg bevorderen. Het platform gaat aan de slag met aanbevelingen die voortkwamen uit de evaluatie van het winterplan voor het Brussels Gewest.

Klik hier voor meer informatie.

Hoorzitting

Publicaties

Vorming

Mindfulness voor mensen in armoede

Mindfulness kan een manier zijn om anders om te gaan met stress, depressie en de moeilijkheden in het leven.

In Antwerpen start er op 15 februari een cursus gericht op mensen in armoede. Deze cursus is een organisatie van Vrienden van het Huizeke, de BWR, Samenlevingsopbouw Brussel, het Instituut voor Aandacht en KU Leuven.

Klik hier voor meer informatie.

Vorming: vrijwilligersbeleid voor beginners

Het Punt organiseert een tweedaagse vorming vrijwilligersbeleid voor beginners, op 31 januari en 7 februari 2012.

Deze vorming richt zich naar vrijwilligersverantwoordelijken met minder dan 2 jaar ervaring.

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

Nieuwe reeks transculturele ontmoetingen van Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Na het succes van de eerste cyclus van transculturele ontmoetingen georganiseerd door Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, stellen ze u een tweede cyclus voor.

In de eerste lezing op 26 januari 2012 spreekt psychologe Francine Dal over het thema vluchtelingen en trauma.

In de tweede lezing op 29 maart 2012 behandelt psycholoog–antropoloog Philip Hermans de wereld van de Djinn.

In de derde lezing op 21 juni 2012 heeft Semiye Tas, seksuoloog van Turkse origine, het over de intimiteit en seksualiteit bij allochtonen.

De toegang is gratis. De lezingen vinden telkens plaats van 13 tot 16u. Inschrijven kan via melissa.laverze@cgg-brussel.be.
Plaats: CGG Brussel deelwerking HOUBA, Houba de Strooperlaan 136, 1020 Brussel.

Studiedagen

Met overtuiging... opvoeding

Citizenne organiseert een reeks over hoe diverse levensbeschouwingen hun invloed hebben op opvoeding, gender en duurzaamheid.

Het eerste reflectiemoment vindt plaats op 15 februari 2012 en gaat over opvoeding. Welke normen en waarden vinden ouders belangrijk om door te geven aan hun kinderen. Hoe doen ze dit in een samenleving waar vele andere normen tot uiting komen?

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: de stem van de patiënt

Op 13 februari 2012 organiseert Politeia een studievoormiddag over patiëntenrechten.

Klik hier voor meer informatie.

Kompas: wegverduidelijking voor personen met een fysieke beperking

Kenniscentrum Woonzorg Brussel en Ado-Icarus organiseren op 27 januari 2012 een studiedag rond het dienstverleningsaanbod in Brussel voor personen met een fysieke beperking.

Klik hier voor meer informatie.
 

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 9 december 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het hulpmiddelenbesluit. Het gaat over het aanpassen van de voorwaarden voor het aanvragen van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte; een uitbreiding van de lijst hulpmiddelen; een aanpassing van de indexeringsformule; criteria voor hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik in voorzieningen; het principe van de basiskosten; een aanpassing van het basisbesluit en aanpassingen aan de bijlage met mobiliteitshulpmiddelen en de bijlage met communicatiehulpmiddelen en pedagogische begeleiding.

De brandveiligheidreglementering voor residentiële ouderenvoorzieningen dateert van 1974, van voor de regionalisering dus. Daardoor bevat de wetgeving overlappingen en tegenstrijdigheden. Bovendien is ze door de evolutie van technieken en materiaal achterhaald, en zijn de bestaande veiligheidsnormen ook verouderd als gevolg van de evoluties in de sector. Een specifieke Vlaamse brandveiligheidsreglementering was daarom nodig. De Vlaamse Regering legt nu, na advies van de Raad van State, definitief de specifieke brandveiligheidsnormen vast waaraan de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen en bepaalt de procedure voor het afleveren van het attest voor het naleven van deze normen.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat de erkenning en subsidiëring regelt van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk. De wijziging beoogt een nieuwe verdeelsleutel in te voeren die de middelen efficiënter verdeelt. Tot nu toe werden de subsidies toegekend per categorie van organisatie met een bepaald aantal vrijwilligers, waardoor de proporties werden scheefgetrokken in het voordeel van de kleinere organisaties. Met de nieuwe verdeelsleutel krijgen kleinere organisaties wat meer middelen en grote organisaties krijgen substantieel meer in verhouding met het aantal vrijwilligers.

Op voorstel van minister Pascal Smet:

In het onderwijsdecreet XVIII werd een contingent verbredings- en verdiepingsbegeleiders van 22,5 VTE (bestaande uit orthopedagogen en psychologen die expertise hebben in collegiale ondersteuning betreffende autismespectrumstoornissen en andere personen die op basis van praktijkervaring gelijkaardige expertise hebben) geïnstalleerd voor de schooljaren 2008-2011. In onderwijsdecreet XXIX werd dit contingent opgetrokken naar 58,5 VTE. Deze maatregel wordt nu verlengd voor het schooljaar 2011-2012. De Vlaamse Regering keurt nu het bijbehorende convenant goed dat deze materie regelt voor de scholen van het buitengewoon onderwijs.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 16 december 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de armoedebestrijding. Bedoeling is de regelgeving voor de erkenning en subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen bij te sturen. Zo komt er onder andere een programmatie van de erkende verenigingen en hun aantal en wijzigen de erkenningsvoorwaarden voor een vereniging. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap (PGB-experiment). Het PGB-experiment loopt af op 31 december 2011. De wijziging beoogt de deelnemers aan het experiment nog gedurende twee jaar hun ondersteuning met een PGB te laten voortduren. Daarnaast worden de PGB-budgetten, net als de PAB-budgetten, in de toekomst aangepast aan de gezondheidsindex.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit met de voorwaarden en de procedureregels voor de erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind. De wijziging beoogt het aanpassen van de preventieve gezinsondersteuning aan de maatschappelijke evoluties (stijgend aantal geboortes, meer kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen, nood aan opvoedingsondersteuning en psychosociale begeleiding), de artikels over de artsen aan te passen aan de huidige praktijk en ruimte te creëren voor toekomstige projecten. Daarnaast worden enkele praktische moeilijkheden uit de huidige regelgeving weggewerkt.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft organisaties erkend om op te treden als multidisciplinair team of MDT. Deze MDTs maken het verslag op bij aanvraag om ondersteuning bij het VAPH, en kunnen bijkomend erkend worden voor de toekenning van individuele materiële bijstand of voor een persoonlijk assistentiebudget. Het VAPH erkent de teams en vergoedt hen voor de opmaak van documenten en verslagen. Om deze vergoedingsregeling aan te passen, wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisciplinaire teams. De honorering van de MDTs wordt hierdoor verbeterd in het perspectief van een transitie naar een enveloppefinanciering en gekoppeld aan minimale kwaliteitseisen. Over dit besluit wordt het advies gevraagd aan de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt diverse bepalingen uit de regelgeving over de woonzorgvoorzieningen. Door deze wijziging zullen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ook hun gegevens over aanvullende thuiszorg elektronisch bezorgen via Vesta, waar ze dat nu al deden voor de gegevens over gezinszorg. Ook de diensten voor logistieke hulp zullen vanaf 1 januari 2012 hun gegevens elektronisch bezorgen via Vesta. Hierdoor kan de subsidiëring van de diensten verbeteren en kunnen de gegevens van de diensten beschikbaar worden in een centrale databank.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 23 december 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Het woonzorgdecreet bepaalt dat sinds 1 januari 2010 alle dagverzorgingscentra onderworpen zijn aan erkenning. De centra die zonder erkenning werken krijgen twee jaar de tijd om zich aan de erkenningsregeling te conformeren. Na 1 januari 2012 mag een niet-erkend dagverzorgingscentrum dus niet meer geëxploiteerd worden. Om te vermijden dat dagverzorgingscentra die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen en al jaren werken als niet-erkend dagverzorgingscentrum, moeten sluiten, wil de Vlaamse Regering een regularisatieregeling uitwerken. Na advies van de Raad van State wijzigt ze daarvoor definitief bijlage IX bij het besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget en het zorgregiebesluit. Tot nu toe regelde het zorgregiebesluit enkel de registratie van zorgvragen, de opnameprioriteiten, de zorgafstemming en -planning voor de zorg in natura, aangeboden door de diensten en voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Door de wijziging zal dit nu ook geregeld worden voor personen met een handicap die hun ondersteuning willen realiseren door een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Daarnaast zijn er enkele wijzigingen aan het PAB, zoals onder andere het invoeren van een nieuw systeem van uitbetalen, het uitbetalen van een verbrekingsvergoeding bij overlijden van de budgethouder, de combinatie PAB met kortverblijf in een Woonzorgcentrum, en het ten laste nemen van niet-subsidieerbare tolkuren. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 9 december 2011

Met o.a.:

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011– Stuk 6 (2011-2012) – Nrs. 1 en 2
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 – Stuk 5 (2011-2012) – Nrs. 1 tot 3

Sprekers: de heer Walter Vandenbossche, verslaggever, mevrouw Elke Roex, de heren Jean-Luc Vanraes, Fouad Ahidar, mevrouw Elke Van den Brandt, de heer René Coppens, mevrouw Greet Van Linter, de heren Dominiek Lootens-Stael, Paul De Ridder, Herman Mennekens, mevrouwen Brigitte De Pauw, Annemie Maes en de heer Jef Van Damme.

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Plenaire vergadering.

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer