Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 34

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Februari 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Een interessant project, een nieuwe werking? Schrijf een artikel voor ons tijdschrift!

Het is voor uw organisatie interessant om uw werking zoveel mogelijk bekend te maken. Als coördinerende organisatie met een informerende opdracht, biedt de BWR u hiervoor verschillende fora aan. Zo ziet u op deze website dat we allerlei activiteiten en nieuwtjes van het werkveld mee bekend maken. Maar voor diepgravende artikels kan u een plaatsje krijgen in ons tijdschrift.

cover BWN

Klik om verder te gaan.

Het nieuw Brussels Zakboekje is er!

Zakboekje

Het Brussels Zakboekje bevat ongeveer 2000 adressen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Het is onderverdeeld in verschillende themas zoals bijvoorbeeld Ouderen, Opleiding en tewerkstelling en Etnisch-culturele minderheden. Met het trefwoorden- en organisatieregister vindt u snel wat u zoekt.

Klik hier om naar het bestelformulier te gaan.

Vorming

Studiedag project Bruggenbouwer personen met een handicap - thuislozen

Op 13 maart 2012 organiseert Begeleid Wonen Brussel in samenwerking met BROG, BWR en La Strada een studiedag rond het bruggenbouwerproject tussen personen met een handicap en thuislozen.

bruggenbouwer


Het programma:
  • Een actieve presentatie van wat we tot nu toe gedaan en bereikt hebben
  • Hoe samenwerking er concreet kan uitzien rond de bijzondere doelgroep van thuisloze personen met een vermoeden van handicap
  • Een sterke inhoudelijke inbreng rond samenwerking: noodzaak, kansen en valkuilen (draken en prinsessen) door Jan Verbanck, trainer-consultant, VOCA
  • Een sprankelend debat over ‘Brusselse samenwerking over de sectoren heen’ gemodereerd door Chris De Nijs, VRT-journalist met medewerking van Veranderingsmanager VAPH, kabinetsmedewerker, wetenschapper, betrokkenen uit beide sectoren
  • Onze publicatie rond ‘handicap in Brussel’
  • Een uitgebreide broodjesmaaltijd

Het studiemoment is bedoeld voor iedereen die zich aangesproken voelt door de samenwerking rond de doelgroep:
  • Zowel voor hulpverleners, directies en coördinatoren als voor beleidsmakers
  • Zowel vanuit de sector Personen met een handicap als vanuit de thuislozensector
  • Zowel voor organisaties die zeer betrokken, zijdelings betrokken als nog niet betrokken zijn en gewoon willen weten waarover het gaat

Inschrijving en meer details over het programma volgen half februari (via mail en/of post.
De studiedag verloopt in het Nederlands. We onderzoeken de mogelijkheid tot vertaling naar het Frans.

Personen met een handicap

Verslag introductiedag 'Aan de slag met een handicap'

Op 1 december 2011 vond de laatste introductiedag van het jaar plaats in Anderlecht.

Klik hier voor het verslag.

Brussels Platform Armoede

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Taalbezwaar manifest

In de loop van 2011 werd een nieuw onderwijsdecreet voorgesteld, waarin het beschikken over de een wettig verblijf toegevoegd werd als inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Dit betekent de uitsluiting van de mensen zonder papieren van de inschrijving in een Centrum Basiseducatie (CBE) of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Samenlevingsopbouw Brussel heeft een blog 'Taalbezwaar' opgesteld om iedereen over deze problematiek te informeren. Hieraan is ook een manifest gekoppeld dat u kan ondertekenen.

Klik hier om naar Taalbezwaar te gaan.

Hoorzitting

Toegankelijkheid van openbare en lokale besturen voor personen met functiebeperkingen

De inclusie en toegankelijkheid van de gemeentes bevorderen voor deze doelgroep is de doelstelling van de kersverse vereniging TOLBO.

Op 20 maart stellen ze hun project voor tijdens een Vlaams symposium.

Klilk hier voor meer informatie.

Publicaties

Verslag: 'Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie'

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceert hun tweejaarlijks verslag. Dat van 2010-2011 gaat dieper in op 'recht op wonen', en op 'jongeren in armoede'.

Klik hier voor de online versie en bestelmogelijkheden.

De GPS voor het welzijn

Het boek 'Sociale Landkaart 2011' probeert een overzicht te geven van het ruime aanbod aan sociale voorzieningen. Deze werden ingedeeld onder tien thema’s zoals bijvoorbeeld inkomsten, thuiszorg of vrijetijdsbesteding. Vanuit de vraagstelling wordt de nodige informatie duidelijk opgedeeld: wat houdt het in, voor wie is het bestemd, hoe verloopt de procedure en waar kunnen ze me helpen met dit probleem? De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd zodat de wetgeving en de vermelde bedragen zo recent mogelijk zijn.

Klik hier voor de volledige recensie.

Signaalrapport: De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

De Centra Algemeen Welzijnswerk zijn niet de hoofdactor wat de opvang van asielzoekers betreft. Dat zijn ze wel samen met de OCMWs voor de opvang van thuislozen. Op het terrein loopt dat wel door elkaar. Een aantal CAWs signaleerden de toenemende druk die ze voelden aan vragen naar opvang van asielzoekers.

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk heeft daarom een signaalrapport opgesteld. Hierin kan u analyses terugvinden van de hulpvragen, praktijkvoorbeelden, het beleid van CAW hieromtrent en oplossingsvoorstellen.

Klik hier om naar het rapport te gaan.

Vorming

Infoavond Leren leven met een handicap

KVG Vlaams-Brabant organiseert op 7 februari 2012 een infoavond over Leren leven met een handicap, een kind met een handicap.

Klik hier voor meer informatie.

Verwarde geest in heldere taal: wat is psychose?

Similes St-Alexius Grimbergen regionaal nodigt familieleden en vrienden van personen met psychoses uit op hun inforeeks over vroege psychose.

Het eerste infomoment 'Verwarde geest in heldere taal – Wat is psychose?' vindt plaats op 7 februari 2012 in Asse.

Klik hier voor meer informatie.

(Over) willen en kunnen sterven

De werkgroep moreel beraad van deMens.nu nodigt u uit voor een studiedag op 13 februari 2012 (Over) willen en kunnen sterven.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Training Goed-gevoel-stoel

Op 28 februari 2012 organiseren Vigez en Cedes een training in de Goed-gevoel-stoel.

De Goed-gevoel-stoel is een methodiek om in groep met maatschappelijk kwetsbare mensen te werken rond draagkracht. Deze opleiding richt zich tot begeleiders van de Goed-gevoel-stoel.

Klik hier voor meer informatie.

Introductietraining Motiverende gespreksvoering bij rokers

Logo Brussel organiseert i.s.m. Vigez op 6 maart 2012 een introductietraining ‘motiverende gespreksvoering bij rokers’.

Klik hier om verder te gaan.

Studiedag: Family Conferences: eigen kracht versterken

Op 16 maart 2012 organiseert het Hoger Instituut Gezinswetenschappen de studiedag Family Conferences: eigen kracht versterken.

Klik hier voor het programma.

Vorming contactpersonen personen met een handicap

Op 13 maart 2012 kan u naar een vormingsmoment over contactpersoonschap voor personen met een handicap.

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

De weg naar het geluk!

Op 8 februari 2012 organiseert de Unie van Turkse Verenigingen een filmvoorstelling en debat over huwelijksmigratie.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de flyer.

Contactdag Brede Scholen

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) nodigen u graag uit voor een contactdag over “brede scholen”. Deze infosessie vindt plaats op dinsdag 14 februari 2012 van 09.15 u. - 16.10 u. in de kantoren van vleva (Kortenberglaan 71, 1000 Brussel).

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Debat gevangenen

Bond Zonder Naam nodigt u uit op hun slotdebat van de gevangenenactie op 16 februari 2012.

Inschrijven kan u op hun website. Klik hier voor de flyer.

Brussel Breed Besproken - tewerkstelling (debat)

Brussel Breed Besproken is een initiatief van Citizenne dat telkens inzoemt op één thema vanuit verschillende invalshoeken.

Dit voorjaar is het thema werkgelegenheid in Brussel. De eerste activiteit in het drieluik is een debat. Verwacht je aan sprekende beelden en pittige details over de problematiek van werkgelegenheid in Brussel.

Klik hier voor meer informatie over de hele reeks.

Brussel Breed Besproken - tewerkstelling (bezoek)

De tweede activiteit in het drieluik is een bezoek aan enkele sociale tewerkstellingsinitiatieven aan de Henegouwenkaai.

Klik hier voor meer informatie over deze reeks.

Dag van de Zorg

Dit jaar vindt op 18 maart de eerste editie plaats van de Dag van de Zorg. Het is de bedoeling om dit jaarlijks in maart te organiseren.

Meer informatie kan je bekomen via www.dagvandezorg.be.

Brussel Breed Besproken - tewerkstelling (wandeling)

De derde en laatste activiteit uit deze reeks is een wandeling. Deze brengt je langs de Diksmuidelaan en de Heyvaertsstraat, waar je alternatieve tewerkstellingscircuits aan het werk kan zien.

Klik hier voor meer informatie over deze reeks.

Studiedagen

Met overtuiging... opvoeding

Citizenne organiseert een reeks over hoe diverse levensbeschouwingen hun invloed hebben op opvoeding, gender en duurzaamheid.

Het eerste reflectiemoment vindt plaats op 15 februari 2012 en gaat over opvoeding.

Klik hier voor meer informatie.

Samenspraak 2012

Integrale Jeugdhulp organiseert dit jaar opnieuw een reeks Samenspraak.

De startdag op 8 maart 2012 biedt perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Als je als hulpverlener geconfronteerd wordt met verontrustende situaties komt er heel wat op je af. Hiermee omgaan is geen evidentie. De dag is opgebouwd rond de Signs of Safety benadering.

Klik hier voor meer informatie over heel de reeks.

Intelligente systemen in de zorg

Op 9 maart 2012 kan u naar een gratis symposium over intelligente systemen in de zorg. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden in de zorgsector. Een intelligente rolstoel, stembesturing, valdetectie, monitoring van algemene dagelijkse activiteiten, enz. zijn voorbeelden van dergelijke vernieuwingen. Dit symposium gaat in op de mogelijkheden die deze nieuwe technologieën bieden en er is tevens aandacht voor de gebruikerservaringen.

Klik hier voor het programma.

Studiedag: Palliatieve Zorg voor Verzorgenden en Zorgkundigen

De Vlaamse Federatie van Verzorgenden & Zorgkundigen nodigt u uit op een studiedag over palliatieve zorg in Halle op 12 maart 2012.

Klik hier om verder te gaan.

De sandwichgeneratie, gekneld tussen zorg en zorg

De Sandwichgeneratie zit gekneld tussen de zorg voor opgroeiende kinderen of kleinkinderen en de zorg voor bejaarde ouders. Een stresserende taak die gepaard gaat met heel wat tegenstrijdige gevoelens, vragen en conflicten. Tijdens twee vormingsnamiddagen op 20 en 27 maart 2012 wordt het wel en wee van de Sandwichgeneratie uit de doeken gedaan en krijg je praktische inzichten hoe je met deze zorgtaken om kan gaan zonder jezelf te kort te doen.

Klik hier om verder te gaan.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 27 januari 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State verlengt de Vlaamse Regering definitief de looptijd van de subsidieregeling voor crisisjeugdhulpverlening tot 31 december 2013. De regeling moest de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp mogelijk maken, en de voorzieningen voor personen met een handicap in staat stellen te voldoen aan de eisen van de crisisjeugdhulp. De regeling werd beperkt in de tijd tot 31 december 2011, maar die periode bleek te kort om een evaluatie ten gronde te kunnen maken.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft organisaties erkend om op te treden als multidisciplinair team of MDT. Deze MDTs maken het verslag op bij aanvraag om ondersteuning bij het VAPH, en kunnen bijkomend erkend worden voor de toekenning van individuele materiële bijstand of voor een persoonlijk assistentiebudget. Het VAPH erkent de teams en vergoedt hen voor de opmaak van documenten en verslagen. Om deze vergoedingsregeling aan te passen, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisciplinaire teams. De honorering van de MDTs wordt hierdoor verbeterd in het perspectief van een transitie naar een enveloppefinanciering en gekoppeld aan minimale kwaliteitseisen.

Op voorstel van minister Philippe Muyters:

Op 31 december 2010 werd de jobkorting volledig stopgezet. Om specifiek werk te maken van het activeren van langdurig werkzoekenden, wordt voorgesteld om een specifieke individuele beroepsopleiding (IBO) voor deze doelgroepen in het leven te roepen: de curatieve IBO. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit over de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de IBO. De curatieve IBO richt zich specifiek tot langdurig werkzoekenden, nl. werkzoekenden die minstens 12 maanden (jonger dan 25 jaar) of 24 maanden (vanaf 25 jaar) ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende. Deze curatieve IBO verschilt van de klassieke IBOs wat betreft duur en productiviteitspremie.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 20 januari 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State legt de Vlaamse Regering definitief de voorwaarden vast voor de toekenning van een vergoeding aan de multidisciplinaire teams (MDTs) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in het kader van het project Simulatie Diagnose- en indicatiestelling. Het VAPH start in de provinciale afdeling West-Vlaanderen een simulatie en de deelnemende MDTs zullen worden vergoed voor de extra taken die hieruit voortspruiten. De simulatie kadert in de revisie van de toegangspoort van VAPH: de aanvraagprocedure ondergaat een kwalitatieve verbetering en een praktische vereenvoudiging van de diagnostiek en indicatiestelling.


Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 20 januari 2012

Met o.a.:

Vraag van mevrouw Elke Roex aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs,Vorming en Begroting, over verenigingen werkzaam voor het Nederlandstalig onderwijs

Vraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de ‘New Deal’ voor studenten in Brussel en de aantrekkelijkheid van Brussel als studentenstad

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Plenaire vergaderingHebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer