Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 44

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

December 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Denk mee na over een leefbaar Brussel!

BWR roept je op om na te denken over het stedelijk beleid van Brussel. Met het inspraakproject Stadspiraties wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ideeën opdoen om van Brussel een leefbare stad te maken. Een stad waar het fijn is om in te wonen en te werken. Doelen die BWR ook nastreeft.

Het inspraakproject van de VGC begon al in 2010 met een congres over stedelijke netwerken. Nog tot en met maart 2013 worden 3 overlegmomenten georganiseerd om het stedelijk beleid te inspireren.

De 3 uitdagingen waaraan de VGC wil werken zijn:
 1. Opgroeien in de stad
 2. Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie
 3. Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing
Wil je ook meedenken? Dan kan je jouw ideeën kwijt op de website van Stadspiraties.

naar overzicht

Staten-Generaal Woonzorg Brussel

Op 13 december 2012 vond de Staten-Generaal Woonzorg Brussel plaats. BWR nam actief deel aan de voorbereiding en leidde twee workshops tijdens deze Staten-Generaal.

Hoewel Brussel verjongt, zullen er tegen 2020 ook 10% meer ouderen in Brussel zijn. Dit thema stond dan ook centraal op de Staten-Generaal. Voorafgaand werd heel wat onderzoek verricht rond woningen en de woonomgeving, de gekende diensten en voorzieningen en het netwerk voor ouderen en zorgbehoevenden. In 6 interactieve werksessies werden de bevindingen besproken. Uit deze werksessies kwamen een aantal interessante aanbevelingen naar voren:
 • Pleidooi voor meer afstemming en overleg tussen alle overheden die betrokken zijn bij de wonen-zorg thematiek
 • Aandacht voor diversiteit binnen we woonzorgvoorzieningen vanuit en inclusieve aanpak
 • Investeren in taalopleiding en taalondersteuning zodat zorg in eigen taal gegarandeerd wordt
 • Kiezen voor een wijkgerichte aanpak waarbij de zorggebruiker / oudere centraal staat
 • Ontwikkelen van aangepaste kanalen om zorggebruiker én zorgverstrekkers wegwijs te maken in het zorgaanbod en -systeem
 • Aandacht voor de mantelzorger en valoriseren van informele zorgnetwerken
De resultaten en aanbevelingen van de Staten-Generaal worden in het voorjaar 2013 verwerkt in een hernieuwd masterplan Woonzorg Brussel. Je kan alles binnenkort ook nalezen op de website van de Staten-Generaal: http://statengeneraalwoonzorgbrussel.be.

naar overzicht

Interculturalisering

Ken jij het project Bruggenbouwers al?

Bruggenbouwers is een methode om je aanbod als welzijns- of gezondheidssector beter bekend te maken bij een moeilijk bereikbaar doelpubliek. Via de vindplaatsgerichte rekrutering van sleutelfiguren wordt een lokaal netwerk aangesproken dat aan mondelinge informatieverspreiding doet en mensen doorverwijst naar voorzieningen.

Op 20 november werd het handboek Bruggenbouwers voorgesteld op de studiedag ‘Bruggenbouwers: methoden van informatiedoorstroming naar moeilijk bereikbare doelgroepen’. Daar werden deze methode, de valkuilen en successen en gelijkaardige projecten verkend.

Het verslag van deze studiedag en het handboek vind je terug op de BWR-website.

naar overzicht

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Welzijnszorg wijzigt projectoproepen

Vanaf 2013 zullen de projectoproepen van Welzijnszorg anders verlopen.

Ieder jaar zullen er 4 oproepen zijn met een eigen insteek:
 • Oproep campagneprojecten: gericht naar specifieke organisaties die samen met Welzijnszorg een bepaald campagnethema willen uitwerken en er campagne rond voeren.
 • Oproep starters en vernieuwers: een klein aantal organisaties krijgen een beperkte toelage om iets nieuws te starten.
 • Oproep Prijs Armoede Uitsluiten: Armoedeorganisaties kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
 • Oproep samenwerken met Welzijnszorg: voor organisaties die twee jaar met Welzijnszorg willen samenwerken. De oproep samenwerken loopt nog tot 13 januari 2013.
Je kan op elk moment een aanvraag indienen voor een adviestoelage. Dit zijn toelagen voor advies rond de boekhouding, financiering van de organisatie, ... Meer info vind je hier.

naar overzicht

Sociale projectoproep Stichting tegen Kanker

De Stichting tegen Kanker zet zich in om de medisch-sociale opvang van patiënten en hun naasten te verbeteren en stelt daarom 750.000 euro ter beschikking voor 3 prioritaire thema's:
 • Kanker en levenskwaliteit van de patiënt en zijn naasten
 • Kanker en socio-professionele rehabilitatie
 • Kanker en hoge leeftijd
Projecten kunnen tot 31 mei 2013 worden ingediend. Meer informatie over de sociale projectoproep vind je hier.

naar overzicht

Het recht op maatschappelijke integratie

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december 2012), vraagt het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aandacht voor het recht op maatschappelijke integratie.

De wet hierover bestaat intussen 10 jaar en draagt bij tot het recht op menselijke waardigheid, op werk en op sociale bescherming. Eén van de meest bekende vormen van dit recht is het leefloon. In die 10 jaar zijn er steeds meer mensen bijgekomen die recht hebben op maatschappelijke integratie (van 7,8 tot 9,5 op 1000 inwoners). Het Steunpunt schreef hierover een rapport. Je kan de samenvatting nalezen op hun website: www.armoedebestrijding.be.

naar overzicht

Gekleurde armoede: aanbevelingen

'Gekleurde armoede' of armoede bij personen van vreemde herkomst is een steeds groter wordend probleem. In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kreeg deze problematiek daarom prioriteit. Om de losse acties hierrond in te bedden in gericht beleid, werd een werkgroep 'gekleurde armoede' opgericht. Deze denktank bracht in december 2012 een nota met beleidsaanbevelingen rond gekleurde armoede uit, gericht aan de minister van Inburgering en Integratie, Geert Bourgeois. De aanbevelingen gaan onder andere over het uitbouwen van expertise, een betere samenwerking tussen beleidsdomeinen en andere actoren en meer toegankelijke voorzieningen. Het hele rapport kan je hier nalezen.

naar overzicht

Groepstherapie voor agressieve jongeren

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel start in januari 2013 met een groepstherapie voor jongeren tussen 16 en 20 jaar die problemen hebben met agressie. De nadruk ligt op een non-verbale methodiek.

Wie interesse heeft in het project kan contact opnemen met Shelley Bockstael via 02 412 72 10 of via mail op shelley.bockstael@cgg-brussel.be.

naar overzicht

Nieuw: Autisme Info Punt

Vanaf 10 januari 2013 kan je elke donderdagavond van 17u tot 20u terecht bij het nieuwe Autisme Info Punt. Het is een samenwerkingsverband van de zorgpartners van Autiwoonzorg (vzw Oikonde Leuven, vzw Hejmen, vzw Begeleid Wonen Leuven en vzw Koninklijk Instituut Woluwe). Autisme Info Punt geeft laagdrempelige informatie voor volwassen personen met autisme, voor hun ouders en familieleden en voor het ruimere netwerk. Meer weten? Neem een kijkje op http://www.autiwoonzorg.be.

naar overzicht

Welzijnbarometer 2012

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad heeft haar 8ste Welzijnsbarometer uitgebracht met de meest recente cijfers en analyses inzake armoede en sociale uitsluiting in Brussel. Als één vijfde van de Brusselse bevolking beroep doet op een vervangingsinkomen, weet je dat Brussel nog voor grote uitdagingen staat.

naar overzicht

Volg de juiste weg naar een Nederlandstalige school in Brussel

De inschrijvingsperiode voor Nederlandstalige scholen in Brussel begint weer in januari 2013. Hoe deze procedure verloopt, lees je op de website http://www.inschrijveninbrussel.be.

naar overzicht

Publicaties

In samenwerking met het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) geven we sinds oktober een selectie uit de nieuwe Nederlandstalige publicaties rond welzijn in Brudoc weer. Hieronder vind je de lijst van november.

Boeken, rapporten, brochures,…

naar overzicht

Vorming en activiteiten

De vormingen en activiteiten voor december 2012 en 2013 vind je terug in de kalender.

naar overzicht

Vacatures

Op onze website kan je altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wil je zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Jaarverslag 2011-2012

Het zittingsjaar 2011-2012 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is afgerond met de publicatie van het jaarverslag. Naast de parlementaire zittingen, stonden ook lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen op de agenda. Je kan het jaarverslag integraal nalezen op de website van de Raad.

naar overzicht

Vlaamse Overheid

Ouderenemancipatie opgenomen in beleid

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen werd een decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement om een inclusief ouderenbeleid te creëren en de participatie van ouderen te verzekeren. Het Ouderenbeleidsplan stuurt aan op inspraak, kansen, betrokkenheid, volwaardig burgerschap en emancipatie. Je leest er meer over op de website van de minister.

naar overzicht

Meer subsidies voor armoedebestrijding

Op 9 november werd op voorstel van minister Jo Vandeurzen het besluit over de armoedebestrijding gewijzigd. Hierdoor kunnen ondersteunende organisaties binnen de armoedesector hogere subsidiebedragen krijgen.

Uit: http://www.vlaanderen.be > beslissingen van de Vlaamse Regering

naar overzicht


Heb je zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijg je mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wens je deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Sita Vreeling: Tel 02/413.01.53

 

footer