Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

  ::    ::    ::    ::  

Partners en leden

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden van het BROG.
Kunnen meer bepaald als lid van het BROG worden aanvaard : organisaties en diensten actief op het vlak van de gehandicaptenzorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest; dit ongeacht hun ideologische, filosofische en politieke overtuiging.
Dit zijn:
  • VAPH-voorzieningen, tweetalige gehandicapteninstellingen, alsook niet-erkende voorzieningen met een specifiek aanbod of dienstverlening naar de doelgroep van personen met een handicap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.
    Ook initiatieven die een werking in het Brusselse gewest willen opstarten kunnen lid worden van het BROG.

  • Gebruikersorganisaties- en belangenverenigingen (nationaal, gewestelijk of arrondissementeel georganiseerd).
  • Verwijzers.
Volgende instanties worden als waarnemer uitgenodigd : VAPH - co÷rdinator zorgregie Vlaams-Brabant en Brussel, een vertegenwoordiger van het VGC-collegelid bevoegd voor welzijn (meer bepaald de aangelegenheden inzake gehandicaptenzorg), een vertegenwoordiger van de VGC-administratie (directie welzijn en gezondheid)
Klik hier voor de volledige lijst van de leden

VAPH - instellingen die lid zijn (of worden) van de BWR zijn (worden) hierdoor ook automatisch lid van het BROG. Andere organisaties of diensten die lid zijn (worden) van de BWR en die willen toetreden tot het BROG dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag te richten naar de Stuurgroep van het BROG.
Organisaties die lid willen worden van het BROG, maar geen BWR-lidmaatschap kunnen aangaan, kunnen een schriftelijk gemotiveerde aanvraag tot lidmaatschap van het BROG voorleggen aan de stuurgroep van het BROG. Deze oordeelt over de aanvraag en legt dit ter goedkeuring voor aan de Plenaire Vergadering.
Aanvraagformulier BROG-lidmaatschap 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC