Lokaal sociaal beleid

  ::    ::  

Situering en opdrachten

Algemeen

Eén van de prioritaire doelstellingen van het lokaal sociaal beleid is het optimaliseren van de samenwerking tussen de welzijnsvoorzieningen. Het algemene uitgangspunt is daarbij de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zonale dienst- en hulpverlening te versterken.

De BWR blijft partner binnen het lokaal sociaal beleid en zet in voor de ondersteuning van zonaal welzijnsoverleg. Het accent wordt gelegd in het operationeel en strategisch ondersteunen van lokale netwerken. Daarnaast willen we de visieontwikkeling en concrete uitbouw van onthaalpunten ondersteunen. Daarbij beoogt de BWR een netwerk van lokale actoren en organisaties die een rol spelen als informatie- en doorverwijspunt voor vragen die betrekking hebben op hun themawerking en doelpubliek. We streven naar een territoriaal en ‘thematisch’ dekkend netwerk via verschillende onthaalpunten die elk vanuit hun expertise en doelpubliek hulpvragen opvangen en onthalen.

Naast de welzijnsorganisaties willen we ook lokale actoren uit andere sectoren en beleidsdomeinen betrekken. Zij spelen een belangrijke sociale functie als voorportaal naar hulpverlening. We denken hier aan onderwijspartners, jeugdwerk, Kind en Gezin, gemeenschapscentra, … Via het lokaal sociaal beleid kunnen deze actoren ondersteund worden zodat ze beter gewapend zijn om als voorportaal te fungeren en aansluiting te vinden in een ruimer netwerk van hulp- en dienstverlening.

De BWR laat zich hierbij leiden door:
 • De verwachtingen en vragen vanuit het werkveld
 • Het tijdspad en de speerpunten zoals ontwikkeld in uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan van de VGC

Doelstelling en rol van de BWR binnen het LSB

 • Qua procesbegeleiding:
  • Detecteren van vragen binnen diverse lokale netwerken
  • Strategische ondersteuning, stimuleren visie- en conceptontwikkeling

 • Qua ondersteuning:
  • Aanbieden en organiseren van vorming op vraag van lokale partners en netwerken
  • Ontwikkelingen en ter beschikking stellen van methodieken

Acties

 • Inzet van de stafmedewerker lokaal sociaal beleid
 • Actieve deelname aan de stuurgroep lokaal sociaal beleid
 • Actief ondersteunen van lokaal/zonaal thematisch overleg i.f.v. visieontwikkeling over samenwerking en onthaal
 • Actief participeren aan en waar nodig begeleiden van ontwikkelingen binnen algemeen en lokaal welzijn (algemeen welzijnswerk, sociale wijkontwikkeling)
 • Deelnemen en opvolgen van ontwikkelingen in andere beleidssectoren en – domeinen die relevant zijn voor het lokaal niveau en – netwerk
 • Aanbieden van thematische vormingen voor lokale/zonale netwerken
 • Ter beschikking stellen van instrumenten, methodieken en knowhow ter ondersteuning van lokale netwerking
 • Afstemming met BOT als ondersteuner van lokaal/zonaal zorgknooppunt-overleg
 • Afstemming met BOD als ondersteuner van de lokale dienstencentra die de rol opnemen van onthaalpunt

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC