Interculturalisering

  ::    ::    ::    ::    ::  

Ovallo: wie zijn we en wat doen we?

HET THEMA
Ovallo is een dynamisch forum voor het thema kwetsbare doelgroepen, en welzijn en zorg in een snel veranderende en superdiverse samenleving.

HET NETWERK
Ovallo functioneert als brug tussen doelgroepen en reguliere instanties en is een graadmeter en toets voor actuele ontwikkelingen. Concreet vormt het een netwerk van reguliere welzijnsinstanties, zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden en lokale overheid.
Zo leert men elkaar kennen en kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan.

INFORMATIEDOORSTROMING – en COMPETENTIEONTWIKKELING van TOELEIDERS en VELDWERKERS
Op vraag van de groep worden informatiesessies georganiseerd over welzijnsthema’s. Zo kunnen de deelnemers hun kennis en competenties aanscherpen en dit inzetten in hun werking met de doelgroep.
  • Zo organiseerden we dit jaar een informatiesessie over de regelgeving rond personen met een handicap en stelden we het project ALL-INN voor.
  • We lieten ons ook onderdompelen in de getuigenissen van het project ‘Culturen van ouder worden – Migranten in tijd en ruimte’ van het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel. Het leerde ons vooral hoe mensen het oud worden ervaren.

ACTIES
Ovallo is ook steeds gericht op acties en het ontwikkelen of ondersteunen van projecten.
  • Met het overlegplatform werd dit jaar deelgenomen aan het vooronderzoek in het kader van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel 2012. We organiseerden drie focusgroepen met ouderen van zeer diverse afkomst. De resultaten zullen beschikbaar worden gesteld naar aanleiding van het congres in december.

ONTMOETING MET DOELGROEP
Er wordt gestreefd naar een ontmoetingsmoment met de doelgroep. Traditioneel waren dit de interculturele ontmoetingsdagen met senioren. Vorig jaar (2011) was er een zeer geslaagde welzijnsbeurs binnen het project Bruggenbouwers. Dit jaar nemen we als dialoogtafel deel aan de Dag van de Dialoog, georganiseerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer.

EXPERIMENTEERRUIMTE VOOR DE BWR
Ovallo functioneert ook als overlegorgaan voor de BWR. Zo houdt de beleidsmedewerker de vinger aan de pols over nieuwe evoluties op het terrein van welzijn en diversiteit, zowel binnen de welzijnssector, als binnen de sector van de zelforganisaties voor etnisch-culturele minderheden. De BWR kan zo beter inspelen op noden en op zoek gaan naar gepaste methodieken.

VOOR WIE?
Ovallo is een netwerk voor alle geďnteresseerden in het thema kwetsbare doelgroepen en welzijn en zorg. Het unieke aan Ovallo is dat het mensen met een toeleidingsrol samenbrengt met hulpverleners. Ovallo is er in de eerste plaats voor Nederlandstalige Brusselse projecten of organisaties, maar gaat ook banden aan met Franstalige partners, met collega’s uit andere steden zoals Antwerpen, Gent, Kortrijk en zelfs Rijsel.

VOORBIJE ACTIES

 • Kofferproject

  Naar voorbeeld van het kofferproject "Ouder worden in Vlaanderen" is er een Brusselse koffer "Ouder worden in Brussel" samengesteld. Dit "kofferproject" heeft als doel de oudere allochtoon en de voorzieningen, op een informatieve wijze, dichter bij mekaar te brengen. Een vormingspakket in zes sessies maakt de allochtone ouderen wegwijs in de zorgsector. Belangrijke noden en behoeften van de ouderen worden geformuleerd aan de voorzieningen. Opvolging van dit project levert ook informatie voor een doelgerichte aanpak van een intercultureel Brussels ouderenbeleid.

  Anno 2008 zijn verschillende koffers "Ouder worden in Brussel" beschikbaar. Zo bestaat er een Marokkaanse, Turkse en subsahariaanse versie. In de nabije toekomst wordt een versie voor Russisch-sprekenden voorzien. Het materiaal kan gratis ontleend worden bij de BWR. Praktische ondersteuning wordt tevens voorzien.

  Zie ook het artikel 'Le projet Coffre'.
  VAN DEN DAELE,K. Le projet Coffre, l'Observatoire. Vieillesse & Migration, nr.61, 2009, p.76

 • Onderzoek: Vergrijzing…een kleurrijk gegeven!

  In opdracht van de VGC is er in 2004 een onderzoek gevoerd om een zicht te krijgen op de kloof tussen de oudere allochtoon en de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Via de bevraging van zowel de allochtone ouderen, bevoorrechte getuigen vanuit de gezondheids- en welzijnssector en mantelzorgers zijn tal van zaken aan het licht gekomen: eenzaamheid van de oudere, onbekendheid aanbod, de wens om thuis oud te worden, de wens naar een humane en cultuursensitieve gezondheids-,welzijns- en bejaardenzorg,…
  De resultaten en conclusies dienen tot op heden (2008) nog steeds als leiddraad bij het ondernemen van acties naar allochtone ouderen, mantelzorgers en voorzieningen. Daarnaast dient het rapport als signaalinstrument voor de overheid, de voorzieningen en de allochtone gemeenschappen.
  Het rapport is beschikbaar op de website en kan tevens besteld worden.
  Vergrijzing... een kleurrijk gegeven.

 • Mantelzorgproject

 • In 2007 ontving OVALLO middelen van de Koning Boudewijnstichting om de allochtone mantelzorgers te ondersteunen. Zij zijn zich vaak niet bewust van de zware zorgtaak die ze op zich nemen. Het is dan ook moeilijk om hen te bereiken om zich te laten ondersteunen. Met gerichte infosessies proberen we deze doelgroep te informeren.

 • Reminiscentiespel

 • De mogelijkheden van het reminiscentiespel zijn behoorlijk: ouderen kunnen met jongeren praten over vroeger, ouderen van dezelfde etnisch-culturele origine kunnen gedeelde herinneringen bovenhalen, ouderen van verschillende origine kunnen op zoek gaan naar gelijkenissen in het ouder worden. Migratie in ruimte en tijd, het biedt vooral mogelijkheden tot ontmoeting. Het reminiscentiespel is ontstaan in Limburg en heeft al heel wat succes geboekt. In 2008 gaan we in Brussel ook aan de slag met deze methodiek.
  Meer info over reminiscentie.

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC